Misiunea UAV

MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU” DIN ARAD (Extras din Carta UAV 2015)

 1. Misiunea UAV este aceea de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate în domenii de studii universitare pentru care a fost autorizată/acreditată.
 2. Misiunea de a genera cunoaştere în domeniile abordate se realizează prin cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, creaţie artistică şi performanţe sportive, precum şi prin valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestor activităţi specifice.
 3. Transferarea cunoaşterii din domeniile abordate se realizează prin formare iniţială şi continuă la nivel universitar şi postuniversitar. Prin programele de studii de licenţă, master, doctorat, postdoctorat şi prin programele de formare continuă a adulţilor, prin perfecţionarea personalului didactic preuniversitar şi a personalului didactic şi de cercetare propriu, UAV participă în mod activ la educarea pe tot parcursul vieţii şi la reconversia profesională a forţei de muncă. Transferarea cunoaşterii se realizează în spiritul valorilor democraţiei şi ale dezvoltării personalităţii umane.
 4. Formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale se realizează în domeniile: Ingineria autovehiculelor, Ingineria sistemelor, Inginerie industrială, Inginerie şi management, Ingineria mediului, Ingineria produselor alimentare, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Limbă şi literatură, Ştiinţe administrative, Ştiinţe ale comunicării, Teologie, Administrarea afacerilor, Contabilitate, Finanţe, Management, Marketing, Informatică, Matematică, Asistenţă socială, Psihologie, Ştiinţe ale educaţiei, Educaţie fizică şi sport, Arte vizuale, Sociologie, Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice, Filologie şi domeniilor conexe, a deprinderilor practice prin programe de formare continuă a adulţilor, precum şi în alte domenii pe care UAV le poate dezvolta.
 5. UAV îşi asumă rolul fundamental de „motor al dezvoltării regionale” şi o importantă funcţie culturală şi un rol civic în cadrul comunităţii din care face parte.
 6. Organizarea şi desfăşurarea unor programe postuniversitare de specializare, perfecţionare, de formare continuă, de conversie profesională a specialiştilor cu studii universitare, pentru formarea şi dezvoltarea de noi competenţe, capabilităţi, precum şi dezvoltarea personală a carierei.

Rolul fundamental al Universităţii se realizează prin următoarele:

 1. Crearea unui sistem de pregătire, prin învăţământul superior, a tinerei generaţii, care să asigure, pe de o parte, specialişti în diferitele domenii de activitate, iar pe de altă parte, sa formeze cetăţeni activi, implicaţi social şi responsabili faţă de valorile educaţionale, culturale, economice şi sociale;
 2. Implicarea în viaţa social-economică şi culturală locală, naţională şi internaţională, prin promovarea principiului conform căruia universitatea răspunde unor necesităţi sociale şi este integrată în acest mediu, având un rol motric, progresist şi vizionar;
 3. Crearea unui sistem educaţional care să asigure circulaţia forţei de muncă în Comunitatea Europeană, accesul absolvenţilor la locuri de muncă în condiţii concurenţiale şi asimilarea valorilor culturii europene;
 4. Implementarea unui sistem modern de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale.

Principalele obiective ale Universităţii „Aurel Vlaicu" din Arad pentru îndeplinirea misiunii asumate sunt:

 1. Modernizarea continuă a procesului de învăţământ, prin perfecţionarea planurilor de învăţământ, a programelor analitice şi a metodologiei didactice pentru a promova forme de pregătire adaptate cerinţelor de schimbare şi eficientizare ale societăţii româneşti;
 2. Implementarea managementului universitar bazat pe cerinţele moderne de calitate şi de finanţare globală, compatibil cu sistemul de funcţionare a procesului de învăţământ bazat pe credite transferabile;
 3. Perfecţionarea sistemului de management al calităţii implementat în acord cu principiile managementului calităţii totale (TQM) în vederea măririi eficienţei activităţii didactice, de cercetare ştiinţifică şi a serviciilor administrative;
 4. Modernizarea metodologiei de apreciere şi echivalare a studiilor prin utilizarea unor sisteme acceptate şi verificate pe plan internaţional în învăţământul superior;
 5. Organizarea activităţilor de educaţie permanentă destinate specialiştilor din domeniile universitar, artistic şi tehnic şi a activităţilor de perfecţionare pentru personalul din învăţământul preuniversitar;
 6. Modernizarea sistemului de pregătire şi folosire a personalului implicat în procesul formativ şi de cercetare;
 7. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi crearea structurilor de cercetare specifice unui învăţământ performant; participarea la realizarea de proiecte ştiinţifice de mare interes;
 8. Promovarea programelor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologica, inovare educaţională, creaţie ştiinţifică şi tehnică, realizate cu fonduri proprii sau prin cooperare naţională şi internaţională;
 9. Aşezarea criteriilor de competenţă didactică şi ştiinţifică la baza procesului de promovare a cadrelor didactice, cu respectarea principiilor de etică profesională;
 10. Participarea la programe didactice internaţionale prin convenţii bilaterale cu universităţi de prestigiu din Europa şi de pe alte continente;
 11. Dezvoltarea şi susţinerea activităţilor de cooperare internă şi internaţională;
 12. Participarea Universităţii la dezvoltarea culturală şi ştiinţifică a ţării;
 13. Dezvoltarea serviciilor informatice şi de comunicaţii;
 14. Modernizarea serviciilor oferite studenţilor în procesul de învăţământ;
 15. Protejarea patrimoniului şi dezvoltarea infrastructurii Universităţii;