Anul 2011-2012

Concurs posturi didactice 2011-2012

Concursul se va desfăşura în conformitate cu:

  • Legea educaţiei naţionale: Legea 1/2011, publicată în M. O. Partea I. , Nr. 18 din 10.01.2011
  • Criterii şi Fişe de evaluare
  • Metodologia proprie de concurs

Informaţii despre concurs

  • Pentru funcţia de Lector universitar/Şef de lucrări salariul de încadrare este între 1349 lei şi 1776 lei, în funcţie de vechimea în învăţământ.
  • Încrierile la concurs se fac în clădirea Rectoratului UAV, la Directia Resurse Umane, B-dul Revoluţiei, nr.77, Arad, Tel: +4 0257 283010, Fax: +4 0257 280070
  • Susţinerea prelegerilor pentru toate posturile de lector/şef de lucrări va avea loc în 17 august 2011, ora 09, la sediul facultăţii care a scos postul la concurs.
  • Comisiile de concurs

Posturi scoase la concurs

Conferențiari

Conferentiar_poz_7_FSEAP

Conferentiar_poz_8_FSEAP

Conferentiar_poz_13_Economice

Conferentiar_poz_6_FSEAP

Conferentiar_poz_4_Design

Conferentiar_poz_5_Design

Conferentiar_poz_9_Exacte

Conferentiar_poz_17_FSUS

Lectori/ sefi de lucrari

Lector_poz_32_FSUS

Lector_poz_34_FSUS

Lector_poz_6_EFS

Lector_poz_10_Design

Sef_lucrari_poz_26_FIATPM

Asistenti

Asistent_poz_15_Design

Acte necesare:

ADRESA DE EXPEDIERE A DOSARELOR DE CONCURS:

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

REVOLUŢIEI NR. 77 COD POŞTAL 310130

JUDEŢUL ARAD

LISTA COMPLETĂ A DOCUMENTELOR

Pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de concurs:

1.Cererea de inscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;

2.Propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, propunerea ce se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini>şi este unul din principalele criterii de departajare a candidaţilor;

3.curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;

4. lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;

5.fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut în metodologia de concurs proprie afişată pe site-ul universităţii. Fişa de verificcare este completată şi semnată de către candidat;

6. documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor, copia legalizată a diplomei de doctor şi , ăn cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;

7. rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat pe maxim o pagină pentru fiecare limbă.

8.declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;

9.copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului;

10.copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;

11.în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documentele care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;

12.maxim 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electrronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.

SALARIILE MINIME ALE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD


Postul scos la concursSalariul minim al postului
Asistent universitar
1321 lei
Lector universitar
1457 lei
Şef lucrări
1457 lei
Conferenţiar universitar
1565 lei