Anul 2011-2012

Concurs posturi didactice 2011-2012

Concursul se va desfăşura în conformitate cu:

  • Legea educaţiei naţionale: Legea 1/2011, publicată în M. O. Partea I. , Nr. 18 din 10.01.2011
  • Criterii şi Fişe de evaluare
  • Metodologia proprie de concurs

Informaţii despre concurs

  • Pentru funcţia de Lector universitar/Şef de lucrări salariul de încadrare este între 1349 lei şi 1776 lei, în funcţie de vechimea în învăţământ.
  • Încrierile la concurs se fac în clădirea Rectoratului UAV, la Directia Resurse Umane, B-dul Revoluţiei, nr.77, Arad, Tel: +4 0257 283010, Fax: +4 0257 280070
  • Susţinerea prelegerilor pentru toate posturile de lector/şef de lucrări va avea loc în 17 august 2011, ora 09, la sediul facultăţii care a scos postul la concurs.
  • Comisiile de concurs

Posturi scoase la concurs

Conferențiari

Conferentiar_poz_7_FSEAP

Candidat: Bran Camelia: Curriculum vitae; Fişa de verificare

Raportul comisiei de concurs

Conferentiar_poz_8_FSEAP

Candidat: Kelemen Gabriela: Curriculum vitae; Fişa de verificare

Raportul comisiei de concurs

Conferentiar_poz_13_Economice

Candidat: Hărănguş Daniela: Curriculum vitae; Fişa de verificare

Raportul comisiei de concurs

Conferentiar_poz_6_FSEAP

Candidat: Gavrila-Ardelean Mihaela: Curriculum vitae; Fişa de verificare

Raportul comisiei de concurs

Conferentiar_poz_4_Design

Candidat: Ionescu Claudiu: Curriculum vitae; Fişa de verificare

Raportul comisiei de concurs

Conferentiar_poz_5_Design

Candidat: Cristea Lucia-Gabrilea: Curriculum vitae; Fişa de verificare

Raportul comisiei de concurs

Conferentiar_poz_9_Exacte

Candidat: Palcu Adrian: Curriculum vitae; Fişa de verificare

Conferentiar_poz_17_FSUS

Candidat: Rivis-Tipei Pavel: Curriculum vitae; Fişa de verificare

Raportul comisiei de concurs

Lectori/ sefi de lucrari

Lector_poz_32_FSUS

Candidat: Belei Manuela: Curriculum vitae; Fişa de verificare

Lector_poz_34_FSUS

Candidat: Rivis-Tipei Iosif: Curriculum vitae; Fişa de verificare

Raportul comisiei de concurs

Lector_poz_6_EFS

Candidat: Popa Lucian: Curriculum vitae; Fişa de verificare

Raportul comisiei de concurs

Lector_poz_10_Design

Candidat: Popa Laurian: Curriculum vitae; Fişa de verificare

Raportul comisiei de concurs

Sef_lucrari_poz_26_FIATPM

Candidat: Ursachi Claudiu Stefan: Curriculum vitae; Fişa de verificare

Raportul comisiei de concurs

Asistenti

Asistent_poz_15_Design

Candidat: Latis Catalin: Curriculum vitae; Fişa de verificare

Raportul comisiei de concurs

Acte necesare:

Lista actelor necesare pentru dosar

Cerere-concurs-cadre-didactice-2012 (model)

ADRESA DE EXPEDIERE A DOSARELOR DE CONCURS:

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

REVOLUŢIEI NR. 77 COD POŞTAL 310130

JUDEŢUL ARAD

LISTA COMPLETĂ A DOCUMENTELOR

pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de concurs:

1.Cererea de inscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;

2.Propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, propunerea ce se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini>şi este unul din principalele criterii de departajare a candidaţilor;

3.curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;

4. lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;

5.fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut în metodologia de concurs proprie afişată pe site-ul universităţii. Fişa de verificcare este completată şi semnată de către candidat;

6. documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor, copia legalizată a diplomei de doctor şi , ăn cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;

7. rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat pe maxim o pagină pentru fiecare limbă.

8.declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;

9.copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului;

10.copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;

11.în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documentele care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;

12.maxim 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electrronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.

SALARIILE MINIME ALE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD