Anul 2015

Concurs recrutare pentru ocuparea postului de Consilier gr. I S

Concurs recrutare pentru ocuparea postului de Secretar debutant S in cadrul Scolii Doctorale

Concurs recrutare pentru ocuparea postului de Sef birou achizitii

Concurs recrutare pentru ocuparea postului de Administrator financiar gr.IS in cadrul Directiei General Administrative

Concurs recrutare pentru ocuparea postului de Ingrijitor curatenie in cadrul Hotelului Akademos

Concurs recrutare pentru ocuparea postului de muncitor calificat instalator sanitar

Concurs recrutare pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu IM ,in cadrul Serviciului Social Administrativ

Concurs recrutare pentru ocuparea postului de Referent de specialitate debutant S, in cadrul Departamentului ALUMNI

Concurs recrutare pentru ocuparea postului de Şef birou Achizitii-Investitii

Concurs recrutare pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu gradul I S la biroul Achizitii - Investitii

Concurs recrutare pentru ocuparea postului de Şef serviciu Social-Administrativ

Concurs recrutare pentru ocuparea urmatoarelor posturi de Secretare:

SECRETAR gradul III cu studii superioare la Compartimentul Eliberări diplome,

SECRETAR debutant cu studii superioare la Secretariatul rectoratului,

SECRETAR treapta a II-a cu studii medii la Secretariatul Rectoratului

Concurs recrutare Administrator patrimoniu gradul I S la Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale

Concurs recrutare Sef departament social administrativ

Concurs secretar gradul II în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Concurs pentru ocuparea postului de Şef departament Social administrativ

Concurs recrutare Administrator financiar gr. I Directia resurse umane salarizare

Concurs recrutare Administrator patrimoniu gr. I Achiziti

Concurs recrutare Paznic

Concurs promovare personal intern

Concurs în vederea ocupării a 8( opt) posturi vacante de îngrijitor, COD COR 911201, din cadrul Departamentului Social Administrativ, pe perioadă nedeterminată:

Concurs de recrutare Secretar gradul III

Concurs de recrutare Responsabil calitate

Concurs pentru ocuparea postului de Director General Administrativ

Denumirea postului: Director General Administrativ ( funcţia didactic auxiliară de conducere);

administrator patrimoniu gr.I ( funcţia didactic auxiliară de execuţie)

Condiţii minime pentru participarea la concurs:

- Studii superioare ( licenţă sau master ) în ştiinţe economice.

- Informaţii suplimentare la direcţia resurse umane salarizare.

Bibliografie Generală pentru concurs:

Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale;

Carta Universităţii „Aurel Vlaicu” – Ediţia 2011;

OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificări şi completări;

Ordinul MECTS nr. 3860/2011 privind aprobarea criteriilor şi metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual;

Hotărârea nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru şi al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii;

Planul managerial al rectorului – 2012;

Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

Legislaţia în vigoare privind efectuarea inventarierii generale a patrimoniului universităţii;

Atribuţiile Directorului General Administrativ al Universităţii „Aurel Vlaicu” sunt următoarele:

a. Sub controlul conducerii universităţii deţine autoritate asupra ansamblului de servicii administrative şi tehnice (modul de organizare, repartizarea sarcinilor, metode de lucru) şi colaborează cu Direcţia financiar-contabilă, Direcţia resurse umane salarizare, compartimentul audit intern, secretariate, bibliotecă şi serviciul juridic;

b. Face pregătirea logistică pentru întocmirea documentelor – din domeniul său de atribuţii – care vor fi supuse aprobării Senatului;

c. Propune, iniţiază şi desfăşoară activităţi care vizează ameliorarea eficacităţii resurselor Universităţii;

d. Asigură folosirea raţională a tuturor locaţiilor, precum şi completa securitate din acestea;

e. Execută deciziile luate de către autorităţile academice ale Universităţii, pe domeniile sale de competenţă;

f. Controlează executarea deciziilor, de către toate serviciile administrative din subordine;

g. Coordonează activităţile sociale destinate comunităţii Universităţii

h. Participă la şedinţele Consiliului de administraţie/ Senat, ca membru titular.

i. Exercită şi alte atribuţii care îi revin prin prevederile legale şi reglementările Universităţii;

j. Menţine o atitudine echilibrată, respectând competenţa profesională colectivelor, luând în considerare ideile şi opiniile acestora;

k. Serveşte cu responsabilitate interesele Universităţii, întregului personal didactic, nedidactic şi auxiliar;

l. Foloseşte metode autorizate şi recunoscute pentru creşterea eficienţei şi raţionalizarea resurselor;

m. Va avea în atribuţie, în permanenţă creşterea eficienţei întregii activităţi aflate în domeniul său de responsabilitate.

n. Întreprinde acţiuni pentru obţinerea de resurse suplimentare de finanţare;

Documentatie concurs