Programul de cooperare finantat prin SEE

Programul de cooperare finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European - SEE

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad se numără printre instituţiile de învăţământ superior din România care implementează proiecte de mobilităţi finanţate prin programul "Burse și cooperare inter-instituțională" din cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009- 2014 (SEE). Acest program pune la dispoziția României fonduri de peste 4,4 milioane euro, în perioada iunie 2013 – decembrie 2016.

Astfel, prin intermediul granturilor SEE, atât studenții cât și personalul didactic sau nedidactic afiliat UAV pot beneficia de burse pentru mobilități de studiu sau plasament, respectiv stagii de predare/formare la instituţii partenere din Norvegia, Islanda si Liechtenstein.

MOBILITĂȚI DE STUDIU SEE

Studenții UAV pot efectua o perioadă de studii de 5 pana 10 luni în instituţii partenere din Norvegia, în funcție de acordurile inter-instituționale existente. Acestia vor fi considerati "beneficiari de fonduri SEE" și echivalenți cu studenții Erasmus.

Înainte de plecare, studenţii SEE semnează un contract financiar pentru studii care include următoarele documente:

 • un "acord de studiu" ce conţine programul de studiu; acest acord trebuie aprobat și semnat de UVT, de instituția gazdă și de către student;
 • "Carta studentului SEE" care precizează drepturile şi obligaţiile studenţilor pe perioada de studii în străinătate si care este similară cu Carta Studentului Erasmus.
 • rezultatele academice ‐20% din punctaj;
 • scrisoare de motivație ‐20% din punctaj;
 • interviu care are scopul de a confirma conținutul scrisorii de motivație și de a evalua atitudinea față de posibila experiență de mobilitate în țara aleasă ‐40% din punctaj;
 • competențele lingvistice relevante pentru o mobilitate de calitate (cunoașterea limbii țării gazdă va fi considerată un avantaj)‐20% din punctaj.
 • CV în limba engleză;
 • scrisoare de intenţie redactată în limba română, cu precizarea obiectivelor de predare și profesionale urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate;
 • o scrisoare de recomandare din partea decanului/directorului de departament, redactată în limba română;
 • programul de predare (Mobility Agreement for Teaching) propus de către candidat, redactat în limba engleză;
 • atestat de cunoaştere a limbii engleze.
 • Participare la seminare, ateliere, cursuri de formare, vizite de studiu, conferințe pentru personalul didactic și nedidactic din UAV, pe perioade de timp de până la o săptămână (5 zile);
 • Participare la activităţi de "job shadowing" pe o perioadă de timp de până la o săptămână (5 zile).
 • CV în limba engleză;
 • scrisoare de intenţie redactată în limba română, cu precizarea obiectivelor profesionale urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate;
 • o scrisoare de recomandare din partea decanului/directorului de departament, redactată în limba română;
 • programul de formare (Mobility Agreement for Training) propus de către candidat, redactat în limba engleză;
 • atestat de cunoaştere a limbii engleze.

FINANȚARE

Grantul pentru studenții UAV care beneficiaza de o mobilitate studii SEE este în valoare de 1200 €/lună, sumă forfetară. Adițional: 500 € suma forfetară pentru transport și asigurare medicală. Înainte de începerea mobilității se primește 80% din grant, iar la sfârșitul mobilității, daca au fost îndeplinite toate condițiile stabilite în contractul financiar, se primește și restul de 20%.

SELECȚIA

Pentru a beneficia de o mobilitate SEE, studenții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Să fie cetăţean român sau cetăţeanul altei ţări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UAV, având un permis de rezidenţă temporară sau permanentă, eliberat de autorităţile române competente;
 2. Să fie student integralist al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (ciclul licenţă sau master);
 3. Să nu fie în primul an de studiu în momentul plecării în mobilitate (valabil doar pentru ciclul de studii licenţă);
 4. Să prezinte un certificat de competenţă lingvistică (engleză/ limba ţării pentru care solicită grantul);
 5. Să fi participat la activităţi extraşcolare (membru al Ligii Studenţilor/ participări la sesiuni ştiinţifice/ membru al altor organizaţii sau organisme studenţeşti);
 6. Să prezinte o adeverință de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate.

Atentie: conform regulilor programului, un beneficiar de grant SEE pentru mobilitate de studiu nu mai poate beneficia de acest tip de grant a doua oară.

Dosarul de candidatură, ce trebuie depus la secretariatul Facultății, în perioada de selecţie, conține următoarele documente (aceleași ca la selecția Erasmus):

 1. Formular de aplicare
 2. Copie C.I.
 3. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de un grant de studii SEE;
 4. Adeverinţă de student (de la secretariatul facultății de care aparține studentul) cu precizarea mediei obținută în ultima sesiune (minim 7);
 5. Un certificat de competenţă lingvistică (engleză/ limba ţării pentru care solicită grantul)
 6. Fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat, considerate utile în susţinerea candidaturii (adeverinţă de la Liga Studenţilor/ alte organizaţii studenţeşti sau de participare la Sesiuni de Comunicări Studenţeşti, activităţi de voluntariat, etc.)
 7. Adeverinţă de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate
 8. CV (model Europass)
 9. Scrisoare de intenţie (se întocmeşte de către student)

Criteriile de selecție a studenților:

Contestaţiile se pot depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor la secretariatul Facultății.

Priorităţi: studenţii de etnie romă, precum şi studenţii provenind din categorii socio-economice defavorizate sau cu nevoi speciale vor primi puncte suplimentare în calculul punctajului final din cadrul selecţiilor- 20% din valoarea maximă posibilă.

Mai multe detalii puteți găsi pe:

www.see-burse.ro
www.eeagrants.org

CALENDAR SELECȚIE SEE AN UNIVERSITAR 2015-2016

LOCURI DISPONIBILE

Nr. Crt.

TARA

UNIV. PARTENERA

CODUL ERASMUS

FACULTATE UAV

SPECIALIZAREA

STUD

Nr. LUNI

NIVEL

1

Norvegia

Bergen University College

N BERGEN05

FSEPAS

PIPP

2

10

1

Depunerea dosarelor: 01-02.09.2015

Evaluarea studenților-candidați, prin interviu: 03.09.2015

Afișarea rezultatelor: 04.09.2015


Mobilități SEE pentru cadrele didactice și personalul administrativ

 1. Mobilități de predare SEE

Sunt finanțate misiuni de predare pentru personalul didactic din UAV de până la o săptămână (5 zile), la universităţile partenere, cu un minim de 8 ore de predare pe săptămână. Mobilitățile de predare se desfășoară în instituțiile participante la program, cu care UAV are acord bilateral în acest sens.

Grantul pentru profesorii care desfăşoară o mobilitate de predare SEE este în valoare de 250 € /zi; 1250 € / săptămână, sume forfetare (echivalentul în LEI). Adițional: 500 € (echivalentul în LEI) suma forfetară pentru transport și asigurare medicală.
Plata grantului SEE se face către participant prin transfer bancar (cont în LEI) astfel: prima tranşa (80% din grantul total) înaintea plecării în mobilitate, a doua tranşă (20% din grantul total) după întoarcerea din mobilitate.

Selecția

Fiecare cadru didactic interesat de o mobilitate de predare va depune, la secretariatul facultății, un dosar de candidatură, care cuprinde:

La finalul mobilității SEE, cadrul didactic se va prezenta la sediul UAV în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la revenirea în țară și va depune la Biroul Erasmus documentele aferente mobilităţii de predare de care a beneficiat.
Atentie: conform regulilor programului, un beneficiar de grant SEE pentru mobilitate de predare nu mai poate beneficia de acest tip de grant a doua oară.
Mai multe detalii puteți găsi pe:

www.see-burse.ro
www.eeagrants.org

LOCURI DISPONIBILE pentru anul universitar 2015-2016

Nr. Crt.

TARA

UNIV. PARTENERA

CODUL ERASMUS

FACULTATE UAV

SPECIALIZAREA

PROF

Nr. ZILE

1

Norvegia

Bergen University College

N BERGEN05

FSEPAS

PIPP

2

10

 1. Mobilități de formare SEE

Această acţiune include finanțarea următoarelor activităţi:

Mobilitățile de formare se desfășoară în instituțiile participante la program, cu care UAV are acord bilateral in acest sens.

Grantul pentru personalul care desfăşoară o mobilitate de formare SEE este în valoare de 250 € /zi; 1250 € / săptămână, sume forfetare (echivalentul în LEI). Adițional: 500 € (echivalentul în LEI) suma forfetară pentru transport și asigurare medicală.
Plata grantului SEE se face către participant prin transfer bancar (cont în LEI) astfel: prima tranşa (80% din grantul total) înaintea plecării în mobilitate, a doua tranşă (20% din grantul total) după întoarcerea din mobilitate.

Selecția

Persoana interesată de o mobilitate de formare va depune, la secretariatul facultății, un dosar de candidatură, care cuprinde:

La finalul mobilității SEE, beneficiarul se va prezenta la sediul UAV în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la revenirea în țară și va depune la Biroul Erasmus documentele aferente mobilităţii de formare de care a beneficiat.
Atentie: conform regulilor programului, un beneficiar de grant SEE pentru mobilitate de formare nu mai poate beneficia de acest tip de grant a doua oară.

LOCURI DISPONIBILE pentru anul universitar 2015-2016

Nr. Crt.

TARA

UNIV. PARTENERA

CODUL ERASMUS

FACULTATE UAV

PERS

Nr. ZILE

1

Norvegia

Bergen University College

N BERGEN05

FSEPAS

2

10