Institute și centre de cercetare


INSTITUTE UAV

1. Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în Știinţe Tehnice şi Naturale


 • Director: Prof. univ. dr. hab. Lucian Octav COPOLOVICI
 • E-mail: lucian.copolovici@uav.ro
  Institutul de Cercetare Dezvoltare Inovare în Științe Tehnice și Naturale (ICDISTN) a fost creat pentru a aborda mai multe domenii prioritare (materiale, produse și procese, sănătate, mediu, agricultură, securitate și siguranță alimentară). ICDISTN este format din doua centre de cercetare: Centrul de Cercetare în Știinte Tehnice si Naturale (dezvoltate, în principal, cu sprijinul financiar venit din partea Uniunii Europene - Proiect POSCCE 621/2014) și Centrul de Cercetare "Sisteme Inteligente".
  Obiectivul principal al ICDISTN este de a promova cercetarea în domeniul științelor naturale cum sunt: materiale avansate, stiinta mediului, biologie, biochimie, chimie analitică, matematică și tehnologie alimentară. Strategia ICDISTN pentru cercetare-dezvoltare în Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad include sprijinirea resursei umane pentru a aplica la proiecte naționale și internaționale, servicii de consultanță pentru industrie, participarea la congrese, conferințe și târguri de inovare și nu in ultimul rand aplicarea și punere în practica de brevete pentru diferite tehnologii sau produse.
  Infrastructura ICDISTN este una dintre cele mai moderne din România și include un QTOF MS cu sistem de mobilitate ionica unic în Europa, GCGCMSMS cu sistem de termodesorptie, sistem UHPLC-MSMS (configurații unice în România), un laborator de microscopie uimitoare (în care există AFM-RAMAN, microscop optic cu sistem de fluorescenta, SEM si TEM), precum și alte laboratoare de preparare și de extragere a probelor.

Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în Știinţe Tehnice şi Naturale

2. Institutul de Cercetare în Știinţe Sociale și Umaniste

 • Director: Lect. univ. dr. Petra-Melitta SAVA
 • E-mail: melitta.rosu@yahoo.com

Institutul de Cercetare in Științe Sociale și Umaniste (ICSSU) face parte integrantă din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad şi își desfășoară activitatea în sfera cercetării fundamentale şi aplicative din domeniul economic, social și umanist.

Misiunea cercetării ştiinţifice a Institutul de Cercetare in Științe Sociale și Umaniste este aceea de a contribui, susţine, dezvolta şi promova: cercetarea științifică aplicativă, inovarea, transferul de cunoştinţe, pentru crearea în societatea românească a bunastării, a unei societăți bazate pe cunoaștere, a unei importante culturi europene; dezvoltarea resurselor umane implicate în cercetare şi valorizarea profesiei de cercetător in domeniile: economic, social, comunicare şi studii europene, precum şi în domeniul limbilor străine, a limbii şi literaturii române.

Cercetarea din cadrul institutului prespune un accent pus pe: generarea de cunoştinţe, îndeosebi prin cercetare ştiinţifică aplicativă și fundamentală; inovare, dezvoltarea de soluții inovative și transferul acestora către mediul de afaceri sau potențialii utilizatori; transmiterea acestor cunoştinţe prin educaţie şi formare profesională; difuzarea cunoştinţelor utilizând mijloacele tehnologiei informaţionale şi de comunicare;

colaborarea stransă cu mediul de afaceri și stakeholderii.

Într-o societate bazată pe cunoaştere, caracterizată de patru verbe de acţiune (a genera, a transmite, a difuza şi a valorifica), institutul presupune dezvoltarea unei culturi organizationale noi bazată pe realitate, asumare și în mod deosebit generare de plusvaloare.

ICSSU promovează, în domeniul cercetării ştiinţifice, următorul set de valori: profesionalism şi atitudine etică faţă de cercetare; performanţă în cercetare exprimată prin publicaţii recunoscute pe plan național și internaţional, conferinţe susţinute la înalte foruri naţionale şi internaţionale şi realizări concrete de valoare în economie şi societate; dezvoltare profesională; libertate a cercetătorului şi a cercetării.

Obiective generale propuse: iniţierea proiectelor de cercetare aplicativă şi fundamentală; dezvoltarea cercetărilor destinate unităţilor economice mici şi mijlocii care nu au compartimente proprii de cercetare-dezvoltare; dezvoltarea bazei materiale şi de informare pentru cercetare; valorificarea rezultatelor cercetării prin diferite moduri de informare comunitară, comunicări ştiinţifice, articole, brevete, transfer tehnologic, lucrări în colectiv de autori, modele, alte rezultate efective specifice; stabilirea şi consolidarea legăturilor ştiinţifice cu universitați şi instituţii de cercetare din ţară şi străinătate; includerea ICSSU în circuitul european de valori ştiinţifice; modelarea matematică a fenomenelor economice şi proiectarea sistemelor informatice care implementează aceste modele; atragerea în proiectele de cercetare a cadrelor didactice din învăţământul universitar, precum şi a unor colaboratori din alte domenii de activitate care pot susţine activitatea ICSSU; furnizarea de consultanţă pe probleme în domeniul financiar-contabil, organizării managementului, studii sectoriale, informatică economică, modernizarea marketingului la agenţii economici etc.; desfăşurarea de activităţi axate pe teme economice de actualitate în care să fie implicaţi atât studenţii, cât şi masteranzii; consultanță și realizarea de studii în domeniile economic, social și umanist.

Institutul de Cercetare în Știinţe Sociale și Umaniste

3. Institutul European "Serge Moscovici"

 • Director: Prof. univ. dr. hab. Lavinia Betea
 • E-mail: lavinia.betea@uav.ro

Institutul European"Serge Moscovici" (IESM) este o entitate de promovare a culturii europene, prioritar a celei franceze, precum și a cooperărilor internaționale. IESM preia și dezvoltă misiunea promovării spiritului, obiectivelor și valorilor Uniunii Europene în rândul comunității academice. Institutul îşi propune ca obiective: să devină parte integrantă a rețelei culturale franceze și francofone din România, din Europa Centrală și de Est, promovând cultura franceză și spiritul francofoniei în această parte a țării; să sprijine cunoașterea limbii franceze ca limbă de comunicare în cadrul Uniunii Europene, punând la dispoziția comunității academice și publicului larg cursuri și o bază de documentare științifică, turistică, istorică și culturală despre statele francofone ale UE; să susțină și să desfăşoare activităţi de documentare culturală şi cercetare ştiinţifică cu pronunţat caracter interdisciplinar şi intercultural; să creeze un cadru adecvat de cooperare între cercetătorii din Europa de Vest, Centrală şi de Est pentru studiul unor teme de interes comun şi pronunţată actualitate în spiritul democrației, multiculturalității și cetățeniei europene; să contribuie la formarea unor reţele de specialişti şi cercetători din diverse ţări pentru realizarea unor proiecte internaţionale de cercetare şi comunicare; să asigure un cadru eficient de colaborare între facultăţi şi centre din UAV și alte instituții din țară și străinătate.

În anul 2017 s-a atins un obiectiv major nu doar în activitatea IESM dar mai ales la nivel instituțional, și anume aderarea UAV la Agenția Universităților Francofone (AUF).

Institutul European "Serge Moscovici"

Evenimente:


Incubatorul Tehnologic și de Afaceri

 • Director: Conf.univ.dr. Grigorie SANDA
 • E-mail: grigorie.sanda@uav.ro

Incubatorul Tehnologic și de Afaceri (ITA) are rolul de a promova, sprijini şi dezvolta capacitatea instituţională de valorificare a rezultatelor obţinute din cercetare şi de a întări componenta antreprenorială a UAV.

Ca o recunoaştere a activităţii de cercetare ştiinţifică a instituţiei noastre şi a realizărilor deosebite ale ITA, acesta este membru în conducerea Asociaţiei Române pentru Transfer Tehnologic AroTT, organizaţie profesională a unităţilor cu profil de transfer tehnologic şi inovare, nonguvernamentală şi nonprofit. Astfel, în cadrul Târgului Internaţional Bucureşti, directorul ITA a fost numit unul dintre cei trei vicepreşedinţi regionali ai AroTT.

Incubatorul Tehnologic și de Afaceri


Centrul de Informare Tehnologică și Transfer de Tehnologii

 • Director: CS I Conf. univ. dr. Cecilia SÎRGHIE
 • E-mail: cecilia.sirghie@uav.ro

Centrul de Informare Tehnologică și Transfer de Tehnologii (CITTT) s-a constituit cu scopul stimulării, creării şi dezvoltării comportamentului inovativ al mediului socio-economic. CITTT reprezintă o entitate din infrastructura UAV care desfăşoară activităţi de diseminare a informaţiilor referitoare la rezultatele de cercetare-dezvoltare-inovare, documentare tehnologică şi instruire a agenţilor economici in scopul propus prestând activităţi de consultanţă, expertiză şi alte servicii astfel:
a) activităţi de diseminare a informaţiilor referitoare la rezultatele de cercetare-dezvoltare-inovare;
b) documentare tehnologică/servicii inovative;
c) servicii de consultanță;
d) instruire de personal prin cursuri de formare specializate pe diverse teme.

De asemenea, CITTT are scopul de a introduce, în circuitul socio-economic, rezultatele cercetărilor din UAV, transformate în produse, procese şi servicii noi sau îmbunătăţite. Se urmăreşte:
a) colaborare efectivă si cercetare contractuală cu mediul socio-economic prin care se deruleaza activităti de dezvoltare experimentală si transfer tehnologic/servicii inovative;
b) servicii de sprijinire a inovării si protejarea drepturilor de proprietate intelectuală;
c) stabilirea, menţinerea şi extinderea legăturilor dintre furnizorii rezultatelor de cercetare-dezvoltare-inovare şi mediul socio-economic/agenţii economici, în scopul facilitării transferului tehnologic;
d) conectarea sustinuta a mediului universitar și de cercetare cu nevoile din mediul de afaceri, mediul public, mediul non-guvernamental prin intermediul rețelelor de tip Cluster.

Principalele obiective urmărite prin activitatea CITTT sunt:
a) Conectarea sustinuta a mediului universitar și de cercetare al UAV cu nevoile din mediul de afaceri, mediul public, mediul non-guvernamental prin intermediul retelelor sau colaborarilor directe pentru a valorifica potentialul inovativ.
b) Creşterea ponderii transferului tehnologic in oferta de cercetare a UAV prin dezvoltarea resursei umane de cercetare concomitent cu implicarea sustinută a acesteia in activităţile care vizează informarea tehnologică şi transferul de tehnologie;
c) Consolidarea rolului UAV in dezvoltarea economieie locale/regionale prin oferirea de soluţii inovative şi competitive de produse/servicii/procese către mediului economic dar şi de consultanţă de specialitate în diverse domenii şi pe diverse teme.
d) Eficientizarea procesului de transformare a rezultatelor cercetărilor în produse şi servicii prin aducerea în piaţă a inovării de proces/produs. Dezvoltarea ofertei de servicii inovative către comunitate şi gestionarea activelor de proprietate intelectuală ale UAV pentru finanţarea continuă a cercetării şi educaţiei în UAV.
e) Creşterea fondurilor atrase prin comercializarea cercetării (cesionarea de invenţii/inovaţii) şi comercializarea cunoaşterii (cursuri de formare de personal pe diverse teme).
f) Extinderea cunoașterii tehnologice (componeneta informationala a transferului tehnologic care include totalitatea cunoștințelor în domenii precum managementul, marketingul, producția, controlul calității și multe alte arii funcționale) si transpunerea ei intr-un transfer tehnologic de succes cu impact major in dezvoltarea resursei umane din UAV.
g) Intensificarea transferului de cunoştinţe şi tehnologie dinspre şi spre mediul economic în scopul creșterii avantajului competitiv și al performanței. Intensificarea schimburilor de personal între mediul economic si academic ca oportunitate pentru actualizarea unor competențe de bază sau transversale la toate nivelurile organizaționale.
h) Cristalizarea unui departament de proiecte pentru un management adecvat al transferului tehnologic şi cognitiv.
i) Difuzarea inovării şi antreprenoriatul tehnologic.
j) Dezvoltarea competenţelor personalului prin participarea la cursuri de formare pe diverse teme şi valorificarea acestora in consultanţă sau formare de personal pentru mediul economic.
k) Cresterea implicării in clusterele de inovare.
l) Dezvoltarea de spinn-off-uri si start-up-uri inovative.
m) Crearea premizelor pentru infiinţarea unui parc tehnologic.
n) Infiinţarea unui Oficiu de Legatura cu Industria (OLI).


Centrul de Studii în Etică Aplicată (CSEA)

Centrul de Studii în Etica Aplicată (CSEA) funcționează ca centru de cercetare în structura Universității „Aurel Vlaicu”. Centrul este constituit dintr-un grup interdisciplinar format din cercetători şi cadre didactice universitare care combină cercetarea teoretică și aplicativă pentru a aborda probleme etice complexe, cu care se confruntă lumea de astăzi. CSEA acționează în spiritul unei comunități incluzive care încurajează studenții, masteranzii și doctoranzii pentru participarea la acțiunile Centrului, oferindu-le astfel oportunitatea de a-și dezvolta competențe etice și de cercetare.

Prin misiunea sa, Centrul (CSEA) își propune să promoveze cercetarea eticii aplicate și totodată să stimuleze dezbaterea publică mai largă pe o varietate de teme actuale care au un pronunţat fundal etic. Obiectivele programului de cercetare vizează abordări dintr-o perspectivă interdisciplinară, creșterea gradului de conștientizare a valorilor etice și stimularea gândirii critice cu privire la preocupările etice în societatea contemporană. Un alt obiectiv al CSEA îl reprezintă realizarea legăturii dintre cercetarea universitară în domeniul eticii aplicate, pe de o parte, şi mediul socio-economic, pe de altă parte.

Preocupările teoretice și practice ale membrilor CSEA și colaboratorilor săi externi vizează următoarele arii de cercetare: etica în afaceri, etica aplicată în psihologie, neuroetica, etica mediului, etica în mass-media, etica profesională, etica inteligenței artificiale, bioetica.

Pentru realizarea obiectivelor, ne propunem organziarea de simpozioane, conferințe și workshopuri, derularea unor proiecte de cercetare pe o tematică specifică, cursuri specializate pentru profesori și studenți. CSEA sprijină și stimulează publicarea rezultatelor cercetărilor în volume colective și / sau în reviste de specialitate din spațiul românesc și din străinătate. Colaborarea cu alte centre de etică din țară și străinătate reprezintă o prioritate pentru CSEA.

Activități


Centre de cercetare acreditate la nivel instituțional

1. Centrul de Cercetare în Știinţe Tehnice şi Naturale


 • Coordonator: CS I Conf. univ. dr. Cecilia SÎRGHIE
 • E-mail: cecilia.sirghie@uav.ro

Centrul de Cercetare în Știinţe Tehnice şi Naturale (CESTN), dezvoltat, în principal, cu sprijinul financiar venit din partea Uniunii Europene - Proiect POSCCE 621/2014, face parte din Institutul de Cercetare Dezvoltare Inovare Stiințe Tehnice și Naturale.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare-inovare din cadrul Universităţii ”Aurel Vlaicu” din Arad în scopul abordării mai multor domenii prioritare (materiale, produse si procese inovative, sănătate, mediu, agricultură, sigurantă şi securitate alimentară) faţă de cele existente (materiale, produse si procese inovative, sănătate).

Obiectivele specifice sunt:

- modernizarea şi dezvoltarea capacităţii şi infrastructurii de cercetare-dezvoltare-inovare din cadrul centrului de cercetare pentru a acoperi mai multe domenii prioritare de cercetare. Prin reamenajarea laboratoarelor existente şi crearea de laboratoare noi dotate cu echipamente de înaltă performanţă se are în vedere reorganizarea şi eficientizarea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare pe domenii de interes în scopul creşterii calităţii si diversificării ofertei de servicii de cercetare pentru atragerea mediului economic în parteneriate atât în proiecte nationale cât si internationale

- asigurarea unui mediu de cercetare la nivel înalt si de ultima generatie tehnico-ştiinţifica, care va crea condiţiile pentru implementarea de cercetări complexe.

Centrul de Cercetare în Știinţe Tehnice şi Naturale

Facultatea de Inginerie

2. Centrul de Cercetare "Florin Vălu"

 • Coordonator: Prof. univ. dr. Ionel BARBU
 • E-mail: ionel.barbu@uav.ro

Centrul de Cercetare "Florin Vălu" (CCFV) funcţionează în cadrul Facultăţii de Inginerie a Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad. Prin cercetările abordate se urmăreşte atingerea unor obiective strategice în dezvoltarea ştiinţei şi a tehnologiilor de vârf prin: concentrarea unor personalităţi umane şi resurse materiale de înaltă valoare în domeniile cercetate; racordarea la priorităţile, obiectivele şi activităţile specifice ariei europene de cercetare în aceste domenii. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă.

Dintre obiectivele specifice ale centrului amintim: activităţi de cercetare şi dezvoltare tehnologică de mare complexitate ce include cercetare fundamentală, aplicativă şi de nivel competitiv al membrilor şi partenerilor centrului; integrarea, creşterea calităţii şi a nivelului de performanţă al activităţilor de cercetare desfăşurate în cadrul centrului; dezvoltarea parteneriatelor de lungă durată; dezvoltarea echilibrată a activităţilor şi infrastructurii de cercetare-dezvoltare; dezvoltarea coerenta a bazei de cercetare de care dispune; integrarea bazei de cercetare astfel încât să devină de referinţă pentru ariile tematice abordate.

Ariile tematice abordate în cercetări sunt în concordanţă cu cele ale Programelor Uniunii Europene, si anume: nanoştiinţe, nanotehnologii, materiale şi procese de producţie – urmărind dezvoltarea unei industrii bazata pe cunoaştere; mediul şi schimbarile climatice – urmărind administrarea eficientă a resurselor naturale şi reducerea impactului negativ generat de activităţile economice asupra mediului şi climei.

3. Centrul de Cercetare “Sisteme Inteligente”

 • Coordonator: Prof. univ. dr.hab. Valentina Emilia BĂLAȘ
 • E-mail: valentina.balas@uav.ro

Centrul de Cercetare “Sisteme Inteligente” (CCSI) este o unitate de cercetare în cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad, constituită pentru atingerea excelenței academice în domeniile de cercetare de competență. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă.

Domeniul fundamental de cercetare este Automatizari si Sisteme Inteligente, avand următoarele direcții de cercetare: teoria sistemelor, sisteme automate, modelare și simulare, sisteme și circuite inteligente (domeniu de cercetare definitoriu); inteligență computațională și de inspirație biologica; sisteme de transport inteligente; pancreasul artificial; energii regenerabile.

Scopul Centrului este de a desfasura activitati de cercetare, de a atinge și menține excelența în domeniile în care este recunoscut, de a sprijini activitățile de formare universitară și post-universitară în automatică, informatică aplicată și domenii conexe, de a se afirma pe plan național și internațional in domeniul cercetărilor de vârf în domeniile de cercetare de competență.

Centrul va aduce beneficii membrilor săi prin proiecte de cercetare commune cu alte centre, schimburi de programe, publicații commune si propuneri de granturi EU și cu alte tari. Centrul va facilita accesul partenerilor industriali la noile tehnologii și va furniza aplicații și servicii noi. Centrul CCSI lucrează în accord cu normele de etica din EU și practicile de management ISO.

4. Centrul de Cercetări în Inginerie Mecanică

 • Coordonator: Prof. univ. dr.hab. Virgil Florin DUMA
 • E-mail: dumavirgil@yahoo.co.uk

Centrul a fost fondat în 2008 de către Prof. Duma pe un Proiect de tip IDEI și a fost dezvoltat în continuare pe un Proiect de PARTNERIATE finanțate de UEFISCDI. Directorul Centrului, Prof. Duma, a accesat de la înființare fonduri de cca. 2 M€ pentru acesta. Direcțiile de cercetare sunt centrate pe sisteme optomecatronice pentru aplicatii industriale și biomedicale, cu precădere pe Optical Coherence Tomography (OCT). Dispozitive optice ca scanere laser (galvanometrice, poligonale, cu prisme Risley), choppere, atenuatoare, etc. sunt studiate teoretic și experimental; sunt dezvoltate noi soluții, macroscopice sau de tipul Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS). Este configurat un Pol de Fotonică cu partnerii noștrii principali: SC Inteliform SRL Timisoara și Univ. de Medicină și Farmacie Victor Babes din Timisoara. Cercetarile includ ca și colaboratori internaționali: Applied Optics Group, Univ. of Kent (UK) pentru OCT, Nanotechnology Lab, CUNY, NY (USA) pentru MEMS și The Institute of Optics, Univ. of Rochester, NY (#1 în Optică în SUA) pentru inginerie optică.

Centrul de Optomecatronică și Fotonică Biomedicală - 3OM Group

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului

5. Centrul de Cercetări Chimice şi Tehnologice

 • Coordonator: Prof.univ.dr.hab.ing. Dorina Rodica CHAMBRE
 • E-mail: dorina.chambree@uav.ro

Centrul de Cercetări Chimice şi Tehnologice (CCCT) funcționează în cadrul Facultății de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului a Universității "Aurel Vlaicu" din Arad, domeniul de cercetare abordat vizând știinţa alimentelor şi a mediului, iar ca subdomenii de cercetare: tehnici şi metode fizico-chimice de analiză; tehnologii şi calitatea produselor alimentare; biotehnologii industriale şi protecţia mediului. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă.

Tematicile de cercetare abordate sunt: elaborarea unor metode de analiză pentru compuşii de natura organică din alimente, analiza aromelor volatile din vinuri, studii privind utilizarea tratamentelor enzimatice pentru îmbunătăţirea calităţii sucurilor de fructe, studii privind posibilitatea de utilizare a spectrometriei de masă şi spectrometriei de masă diferenţiale înmonitorizarea tehnologiilor şi biotehnologiilor alimentare, textile, de depoluare şi a sănătăţii umane, analiza aminelor biogene prin metode analitice avansate: sprectrometrie de masă, biosenzori, metode electrochimice şi spectrale, determinarea aminelor biogene din vinuri, determinarea capacității antioxidante a alimentelor, produse alimentare specifice utilizate în tratamentul hipovitaminozelor B1, B2 şi B6, elaborarea unor tehnologii noi de obţinere a produselor viti-vinicole ecologice, studiul stabilității termice a unor sisteme alimentare lipidice, studiul influentei adaosurilor de antioxidanți asupra stabilității termice a grăsimilor animale și vegetale, studiul degradării termooxidative a alimentelor, compuși cu caracter antioxidant pentru sistemele alimentare, sinteze enzimatice de oligo- și polizaharid esteri ai acizilor grași, biosinteze și caracterizări de noi sisteme cu aplicații in domeniul alimentar, caracterizarea prin metoda MS- chip-based nanoelectrospray- a sistemelor bioorganice, studii microbiologice ale sistemelor alimentare, protecţia consumatorilor de produse alimentare şi nonalimentare, educația şi protecţia consumatorului de bunuri şi servicii.

Facultatea de Științe Umaniste și Sociale

6. Centrul de Limbi Moderne

 • Coordonator: Conf. univ. dr. Voica Radu
 • E-mail: voica.radu@uav.ro

Centrul de Limbi Moderne (CLM) funcţionează în cadrul Facultăţii de Științe Umaniste și Sociale a Universității "Aurel Vlaicu" din Arad, asigurând un cadru organizatoric şi instituţional pentru următoarele activități specifice: cercetare lingvistică și interculturală; pregătire în domeniul limbilor străine și al limbii române ca limbă străină, atestarea nivelului de pregătire a cursanților; servicii diverse de natură lingvistică și de traducere-interpretare. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă.

CLM urmărește crearea unui cadru organizatoric şi instituţional de cooperare dintre specialiştii filologi, unde aceștia să-și poată valorifica cunoștințele și competențele, să-și perfecționeze metodele, tehnicile și procedurile didactice și de cercetare. CLM facilitează cooperarea cadrelor didactice, cercetătorilor și cursanților cu universități ce au preocupări similare cu cele ale centrului, din țară și din afara ei. CLM constituie în același timp un forum adecvat pentru validarea ideilor novatoare, a lucrărilor originale, a noilor rezultate ale cercetării, organizând manifestări științifice cu participare regională, națională și internațională.

CLM promovează implicarea membrilor săi în comunicarea rezultatelor cercetărilor proprii sau realizate în colaborare, cu precădere în publicații cu un impact recunoscut pe plan național și internațional.

Activităţile de cercetare ştiinţifică în domeniul limbilor străine şi al studiilor interculturale, precum şi activităţile de iniţiere, specializare şi/sau perfecţionare în domeniul limbilor moderne şi al limbii române desfăşurate prin intermediul CLM se materializează prin: implicarea în obținerea, rezolvarea unor proiecte sau granturi cu impact pe plan local, regional, naţional și european; cercetări privind didactica și metodica predării limbii române ca limbă străină și a limbilor străine; servicii de documentare şi tehnoredactare computerizată în limbi străine, precum şi în limba română; studii și cercetări privind comunicarea interculturală și interferențele interlingvistice; alte activităţi conexe.

7. Centrul de Cercetare "Ars Theologica"

 • Coordonator: Prof. univ. dr.hab. Marcel Valentin MĂCELARU
 • E-mail: marcel.macelaru@uav.ro

Centrul de Cercetare „Ars Theologica” (CCAT) funcţionează în cadrul Facultăţii de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu" din Arad, ca structură prin care se organizează și coordonează activitățile de cercetare ale cadrelor didactice și ale studenților masteranzi și doctoranzi din domeniul teologiei penticostale.

În cadrul acestui centru de cercetare se derulează proiecte de cercetare științifică, dezbateri teologice, expoziții și lansări de carte, precum și alte evenimente onorate de invitați din țară și străinătate. Cercetările teologice sunt necesare în spațiul universitar pentru că inițiază dialogul interdisciplinar între laic și religios, necesar atât pentru aprofundarea cunoașterii cât și pentru împlinirea rolului misionar al bisericii, al credinței.

Anual, sub egida Centrului de Cercetare „Ars Theologica”, se organizează conferința stiințifică „Zilele Ars Theologica”. Este un eveniment de amploare, cu participanți din toate colțurile lumii, care vin la Arad pentru a discuta cele mai importante teme ale teologiei evanghelice. Dezbateri teologice, muzică religioasă, lansări de carte sunt câteva dintre evenimentele care se derulează în cadrul acestor zile,

8. Centrul de Studii Interculturale și Interconfesionale "Corneliu Constantineanu"

 • Coordonator: Conf. univ. dr. Adela DRĂUCEAN
 • E-mail: adela.draucean@uav.ro

Centrul de Studii Interculturale și Interconfesionale (CSII) funcţionează în cadrul Facultăţii de Științe Umaniste și Sociale a Universității "Aurel Vlaicu" din Arad, fiind o entitate de cercetare ştiinţifică interdisciplinară de investigare a fenomenului intercultural şi interconfesional. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă.

Centrul are ca obiective: asigurarea unui spaţiu de dezvoltare academică a relaţiilor interculturale şi interconfesionale în ţările europene pluriculturale; formarea studenţilor, a masteranzilor, a doctoranzilor şi a cadrelor didactice universitatre tinere în scopul dezvoltării apetenţei, aptitudinilor şi deprinderilor acestora pentru utilizarea şi dezvoltarea resurselor de cercetare, pentru inovare şi cercetare stiinţifică în domeniul lingvisticii aplicate şi pedagogiei, pentru inovare în societate, învăţământ, guvernare şi alte domenii de activitate umană; contribuţia la cercetarea ştiinţifică în domeniul lingvisticii, artelor şi sociologiei pentru dezvoltarea dialogului intercultural şi interconfesional pe plan local, naţional şi internaţional; diseminarea unor practici adecvate de dialog intercultural la nivel regional şi naţional în folosul instituţiilor statului cu atribuţii în domeniul armonizării europene; sprijinirea cercetării ştinţifice şi diseminarea rezultatelor cercetării pentru a răspunde nevoilor sociale contemporane şi eliminarea inegalităţilor culturale, sociale şi economice; promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional a rezultatelor cercetării stiinţifice, prin conferinţe, simpozioane, workshop-uri şi publicarea în reviste; promovarea unui discurs critic, într-o manieră creativă, faţă de unele derapaje ale societăţii actuale care conduc la marginalizarea unor grupuri şi categorii de cetăţeni; sprijinirea integrării europene a României în ceea ce priveşte învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică, în conformitate cu obiectivele stabilite la Lisabona în domeniul relaţiilor interumane; sprijinirea ştiinţifică, tehnică şi sub aspectul aquis-ului comunitar a sectoarelor industriale din România, în vederea creşterii competitivităţii serviciilor pe care acestea le furnizează; diseminarea rezultatelor cercetării şi a reglementărilor din domeniile de interes menţionate prin formare continuă şi postuniversitară, în conformitate cu cerinţele de pe piaţa muncii.

Facultatea de Științe Economice

9. Centrul de Cercetări și Consultanță în Economie

 • Coordonator: Conf. univ. dr. Lavinia-Denisia CUC
 • E-mail: laviniacuc@yahoo.com

Centrul de Cercetări și Consultanță în Economie (CCCE) funcționează în cadrul Facultății de Științe Economice a Universității "Aurel Vlaicu" din Arad. Centrul promovează cercetările de tip fundamental şi aplicativ în domeniul ştiințelor economice, punând un accent deosebit pe abordarea interdisciplinară a temelor de interes național şi internațional şi pe dezvoltarea unor parteneriate cu mediul de afaceri. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă, reprezentanți ai mediului de afaceri, cu preocupări ştiinţifice în domeniul economic.

Principalele domenii de cercetare vizate prin activitatea CCCE sunt: strategii de afaceri în mediul european, antreprenoriat, afaceri internaționale, teorie şi practică contabilă, management financiar-contabil şi analiză economico-financiară, sistemul şi relaţiile interbancare, piaţa asigurărilor şi reasigurărilor, politici monetare şi politici fiscale, politici de dezvoltare regională, politici şi strategii bugetare, economia serviciilor şi a turismului, economia resurselor naturale şi a energiei, managementul dezvoltării durabile, macroeconomie, statistică economică etc.

Principalele obiective propuse sunt: contribuţia la cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul economic; formarea cadrelor didactice tinere, a studenţilor și masteranzilor în vederea dezvoltării interesului şi aptitudinilor pentru cercetarea ştiinţifică şi aplicativă; promovarea cercetării interdisciplinare, ca modalitate productivă de cercetare şi publicarea rezultatelor cercetării în edituri de prestigiu din ţară şi din străinătate; diseminarea rezultatelor cercetării şi a reglementărilor din domeniile de interes menţionate prin formare continuă, în conformitate cu cerinţele de pe piaţa muncii.

Facultatea de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea”

10. Centrul de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară

 • Coordonator: Preot lect. univ. dr. Filip George ALBU
 • E-mail: filip.albu@uav.ro

Centrul de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară (CSTIPPM) funcţionează în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea” a Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad. Centrul își propune: să asigure platforma necesară pentru cercetarea științifică a cadrelor didactice și studenților facultății; să inițieze proiecte de cercetare prin care să valorifice tematica propusă de Patriarhia Română la nivel național în cadrul anilor omagiali și comemorativi; să identifice problemele pastoral-misionare cu care se confruntă preoții în parohiile eparhiei, oferind răspunsuri și soluții la toate aceste provocări prin materiale de popularizare; să asigure cadrul necesar dezvoltării de parteneriate cu alte facultăți de teologie din țară și străinătate; să contribuie la vulgarizarea cunoștințelor religioase prin organizarea de conferințe pe teme teologice. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă.

Centrul organizează de două ori pe an întâlniri cu profesorii din Facultate şi cu invitaţi de prestigiu din ţară şi străinătate pe diferite teme. La fiecare doi ani se publică un volum care reuneşte conferinţele susţinute pe parcursul celor doi ani.

Facultatea de Științe Exacte

11. Centrul de Cercetare “Modele Matematice și Sisteme Informatice”

 • Coordonator: Prof. Dr. Valeriu BEIU
 • E-mail: valeriu.beiu@uav.ro

Centrul de Cercetare “Modele Matematice și Sisteme Informatice" (CCMMSI) funcţionează în cadrul Facultăţii de Științe Exacte a Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, fiind o entitate de cercetare ştiinţifică interdisciplinară şi dezvoltare tehnologică, care cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă, cu preocupări ştiinţifice în domeniul matematicii, fizicii, informaticii şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Misiunea CCMMSI este cercetarea știinţifică interdisciplinară, fundamentală şi aplicativă, în domeniul modelelor matematice şi informatice. Obiectivele urmărite sunt: coagularea eforturilor în vederea obţinerii de rezultate de cercetare valoroase, evidenţierea existenţei unei entităţi capabile de colaborări cu mediul ştiinţific şi cu cel socio-economic, dezvoltarea unui parteneriat puternic cu cercetători şi cu instituţii dedicate cercetării din ţară şi străinătate.

Principalele direcţii de cercetare sunt: matematici şi logici computaţionale; cercetări operaţionale, ant colony optimization; proprietăţi asimptotice ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale și cu diferențe; procese stochastice, raţionament probabilist; metode numerice, reţele neurale; logică fuzzy, sisteme fuzzy, agenţi inteligenţi.

CCMMSI are ca scop: formarea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi a cadrelor didactice universitatre tinere în vederea dezvoltării apetenţei, aptitudinilor şi deprinderilor pentru utilizarea şi dezvoltarea produselor informatice, pentru inovare şi cercetare ştiinţifică în domeniul informaticii aplicate în economie, industrie, medicină, învăţământ, guvernare şi alte domenii de activitate umană; contribuţia la cercetarea ştiinţifică şi tehnologică în domeniul managementului asistat de calculator şi bazat pe sistemele suport pentru decizie, precum şi căutarea de noi soluţii de conducere automată a proceselor bazate pe inteligenţă artificială şi sisteme expert; promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional prin conferinţe simpozioane, workshop-uri, conferinţe şi publicaţii în reviste a rezultatelor cercetării ştiinţifice; sprijinirea integrării europene a României în ceea ce priveşte învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică; sprijinirea ştiinţifică, tehnică şi sub aspectul aquis-ului UE, a sectoarelor industriale din România, în vederea creşterii competitivităţii produselor a serviciilor pe care le furnizează; diseminarea rezultatelor cercetării şi a reglementărilor din domeniile de interes menţionate prin formare continuă şi postuniversitară, în conformitate cu cerinţele de pe piaţa muncii.

Cercetările sunt valorificate prin: publicarea de articole în jurnale cotate ISI, prezentarea de lucrări științiice la conferinţe/simpozioane internaţionale, participarea în programe de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale, elaborarea de cărţi de specialitate/monografii/capitole din cărţi în edituri de prestigiu.

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

12. Centrul de Cercetare Socio-Psihopedagogică

 • Coordonator: Conf. univ. dr. Evelina Cornelia BALAȘ
 • E-mail: cornelia.balas@uav.ro

Centrul de Cercetare Socio-Psihopedagogică (CCSP) funcţionează în cadrul Facultăţii de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială a Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad. Centrul are ca misiune promovarea excelenței în profesie prin cercetări aplicative în domeniul științelor educației, psihologiei și asistenței sociale cu accente inter- și trans-disciplinare, iar ca obiective: dezvoltarea unor programe de cercetare pliate pe problematici semnificative ale evoluției științelor educației, psihologiei și asistenței sociale, utilizând un cadru teoretic bine conceptualizat; dezvoltarea unei noi paradigme în domeniul formării profesionale; realizarea unor studii ştiinţifice riguroase, capabile să genereze plus valoare și ghidarea spre viitoare teme de cercetare, respectând etica și deontologia profesională; atragerea în colectivele de cercetare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, studenţilor, precum şi a persoanelor care se ocupă de copiii şi adulţii care au nevoie de asistenţă educaţională sau/și socială. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă.

Strategia centrului se referă la persuadarea tuturor membrilor CCSP spre dezvoltare profesională și personală cu scopul internaționalizării activității de cercetare și stimulării participării lor la programul Orizont 2020, atragerea fondurilor necesare cercetării prin aplicații la diversele call-uri de la nivel național sau internațional, valorificarea produselor cercetării în predarea cursurilor universitare, prin publicare lor în reviste sau volume de impact; contractarea de servicii educaționale și sociale bazate pe rezultatele cercetării.

Direcțiile/domeniile de cercetare sunt: metacogniție (învățarea învățării) și învățare transformativă; e-learning; consiliere psihologică; psihopedagogia asistaților social; sănătate ocupațională și integrare socio-profesională

Activitățile centrului sunt: constituirea colectivelor de cercetare pe cele trei direcții: științe ale educației, psihologie și asistență socială; organizarea anuală a sesiunilor științifice pentru studenți și cadre didactice; participarea la organizarea și desfășurarea ”Simpozionului Internațional Cercetare și Educație în Era Inovării” la nivelul UAV; susținerea editării și publicării ”Revistei Educația Plus” (semestrială, din 2001, studii de psihopedagogie) și a revistei ”Agora Psihopragmatic” (semestrială, din 2006, studii de psihopedagogie specială și asistență socială); susținerea membrilor CCSP în managerierea și participarea la proiectele naționale și internaționale (exemple: „Protecţia copilului – de la teorie la practică (PractiPass)”; ”Plays, Toy and Culture”; “Studentul consiliat-excelent viitor angajat!”; „The suitcase, the map and the voyage of the youth worker”; „Consumer Classroom”; ”SPSM - Angajabilitate în Europa - Sănătate publică și sănătate mintală: nevoi urgente de formare, integrare socială, angajabilitate”; "What Really Matters (WRM)”; ”TuTo”); susținerea participării membrilor CCPS, cu lucrări originale, la conferințe, simpozioane etc., în țară și străinătate.

13. Centrul de Cercetare Dezvoltare Inovare în Psihologie

Centrul de Cercetare Dezvoltare Inovare în Psihologie are sediul la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad și efectuează cercetări privind relația dintre utilizarea mediilor digitale și calitatea vieții, începând cu ianuarie 2021. Centrul funcționează în baza unei abordări interdisciplinare, incluzând și colaborând cu oameni de știință din domeniul științelor educației, sociologiei, ingineriei și economiei.

Tematica principală de cercetare este bunăstarea digitală (Digital Wellbeing), pe care o definim ca o dispoziție în care bunăstarea subiectivă este menținută într-o lume dominată de comunicarea digitală. Persoanele care se află într-o dispoziție de bunăstare digitală își pot direcționa consumul media digital către un sentiment de confort, siguranță, plăcere și împlinire. Aceste circumstanțe sunt favorizate atât de abilitățile unice ale persoanelor, cât și de mediul socio-cultural în care trăiesc. În lumina acestui punct de vedere, luăm în considerare echilibrul armonic dintre beneficiile și dezavantajele utilizării mass-mediei digitale, precum și modul de îmbunătățire a capacității oamenilor de a utiliza tehnologia pentru a-și atinge potențialul maxim în viață.

Proiectele noastre de cercetare funcționează în două direcții. În primul rând, ne uităm la modul în care indivizii utilizează mass-media digitală și la modul în care aceasta afectează bunăstarea lor subiectivă. În al doilea rând, creăm și testăm soluții pentru a ajuta tinerii și adulții să își îmbunătățească bunăstarea digitală.

Anual organizăm Conferința Internațională Theories of Change in Digital Wellbeing, bucurându-ne de recunoașterea Colegiului Psihologilor din România. Lucrările Conferinței TCDW din anii anteriori (2020 și 2021) au fost publicate ca și articole în reviste indexate WOS și capitole de carte recunoscute de UEFISCDI în categoria A1.

Facultatea de Educație Fizică și Sport

14. Centrul de Cercetare pentru Activități Fizice

 • Coordonator: lector univ. dr. Viorel-Petru ARDELEAN
 • E-mail: viorel.ardelean@uav.ro

Centrul de Cercetare pentru Activități Fizice (CCAF) funcționează în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport a Universității "Aurel Vlaicu" din Arad și are ca scop promovarea de relații de cercetare, disciplinare și interdisciplinare în domeniul științei sportului. Este constituit ca o platformă pentru cercetări interdisciplinare în domeniul științei sportului, având subdomeniile: educație fizică, sport de performanță, echipament și instalații sportive, psihologie sportivă. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă.

Dotările CCAF oferă posibilități pentru: măsurători antropometrice, evaluare motrică și funcțională, determinarea calităților motrice, condiției fizice, etc. Anual, centrul organizează simpozioane și workshop-uri naționale și internaționale. Rezultatele cercetării desfășurate în cadrul CCAF sunt prezentate la la conferințe naționale și internaționale (Romania, Serbia, Ungaria, etc.) sau publicate în revista „Arena - Journal of Physical Activities”, indexată în principalele baze de date internaționale. Centrul este partener pentru evenimente internaționale precum: European Event "Move Week" - action "Now We Move" sau European Event "Researchers' night" pentru a promova activitatea fizică în rândul maselor.

Facultatea de Design

15. Centrul de Cercetare în Design şi Managementul Inovaţiei

 • Coordonator: Conf. univ. dr. Lucia Gabriela CRISTEA
 • E-mail: lucia.cristea@uav.ro

Centrul de Cercetare în Design şi Managementul Inovaţiei (CCDMI) funcționează în cadrul Facultății de Design a Universității "Aurel Vlaicu" din Arad are ca obiective, în acord cu misiunea și obiectivele asumate de către Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, crearea unei culturi a cercetării în artă și design, precum și dezvoltarea de practici autentice de creație şi cercetare artistică constituie o preocupare majoră. Consecutiv, activitatea de cercetare și creație artistică din cadrul CCDMI combină reflecția cu acțiunea, teoria cu practica, urmând trei linii de forță: cercetarea despre artă şi design care constă în investigarea/ reflecția asupra artei prin utilizarea teoriilor și metodelor specifice științelor socio-umane precum designul conceptual, istoria artei, estetica, sociologia artei, științele economice etc.; cercetarea prin artă şi design ce se referă la reflecția artistului/designer-ului asupra materialelor cu care operează, la experimentele și activitățile pe care acesta le realizează în cadrul procesului artistic; de asemenea, acest tip de cercetare se preocupă de aspectele metodologice ale formării inteligenței vizuale și este parte integrantă a procesului de predare-învățare în domeniul artistic; cercetarea pentru artă şi design ce se caracterizează, conform lui Christopher Frayling, prin faptul că procesul de gândire (temă – ipoteză – metodă – rezultate) este parte a produsului artistic al cărui scop nu este comunicarea verbală a cunoașterii, ci comunicarea vizuală, iconică sau imagistică. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători şi studenţi de la programele de master şi licenţă.

Proiectele de cercetare prin și pentru artă realizate de cadrele didactice și studenții din cadrul CCDMI sunt prezentate sub formă de expoziții/ workshop-uri/ evenimente artistice. Aceste proiecte presupun un proces de reflecție similar celui științific, calitatea lor putând fi măsurată prin indicatori specifici domeniului: număr de cronici/ recenzii, număr de vizitatori, calitatea muzeului/ centrului de artă/ galeriei ce găzduiește expoziția etc.