teologie

Mai jos puteți găsi o listă de cărți publicate

Autor: Pr. Lect. Dr. Lucian FarcaşiuTitlu: Teologia Imnografiei Praznicelor Împărăteşti ale Mânturitorului Iisus Hristos. Studiu Liturgic IstoricAn apariţie: 2012ISBN: 978-973-752-635-9Descriere: Referirile la expresiile poetice ale textului imnografic, profunzimea şi claritatea teologică a acestor expresii, identificarea esenţelor, aşezarea lor într-o sinteză teologică sistematică, într-o viziune unitară privind iconomia mântuirii lumii şi unirea dintre Dumnezeu şi Om în Iisus Hristos, dau acestei lucrări şansa de a contribui fundamental la construcţia unei dimensiuni înnoitoare a Liturgicii în teologia românească. Hermeneutica autorului pune în valoare suficiente indicii de depăşire a marilor sciziuni şi reducţionisme ale scolasticii medievale.
Autor: Pr. Dr. Ştefan NegreanuTitlu: Împăratul Leon al VI-lea Înţeleptul şi epoca sa - Între Biserică şi Imperiu An apariţie: 2012ISBN: 978-973-752-633-5Descriere: Deşi numărul lucrărilor care au în vedere domnia împăratului Leon al Vl-lea a crescut considerabil în ultimele decenii, nu putem spune că s-a reuşit a se face lumină decât în parte asupra acestui om şi epocii în care a trăit. O bună perioadă de timp Leon a fost văzut ori ca fiul mult mai celebrului său tată, Vasile I, cel victorios în atâtea lupte şi întemeietor de dinastie, ori ca tatăl basileului enciclopedist Constantin al VII-lea Porfirogenetul, cel care a făcut din curtea imperială o adevărată Alma Mater Studiorum.
Autor: Pr. Dr. Ştefan NegreanuTitlu: Biserica Răsăritului şi Apusului în secolul al IX-lea Interferenţe, conlucrare şi controverse An apariţie: 2012ISBN: 978-973-752-634-2Descriere: În această lucrare care constituie teza sa de doctorat în teologie, părintele Ştefan Negreanu urmăreşte să evidenţieze, să comenteze şi să elucideze, pe cât posibil, modul în care s-au desfăşurat relaţiile dintre Biserica Răsăritului şi Apusului în secolul al IX-lea, axându-se pe cele trei coordonate definitorii ale lor: interferenţe, conlucrare şi controverse.
Autor: Teodor BabaTitlu: Teologia biblică vechitestamentarăAn apariţie: 2012ISBN: 978-973-752-337-2Descriere: Momentele esenţiale vechitestamentare, reliefate în cărţile istorice, didactice şi profetice pot fi explicitate din mai multe unghiuri de vedere, după cauzele şi condiţiile care le-au generat, personalităţi biblice, acţiuni, fapte şi stări sufleteşti. Toate acestea pot fi analizate din punct de vedere istoric, dar aprofundarea lor nu poate fi făcută decât prin cercetarea lor teologică şi exegetică biblică atentă. Acesta este şi sensul şi scopul teologiei biblice, de a evidenţia unele aspecte principale ale adevărurilor religios-morale biblice, vechi şi noutestamentare.
Autor: Filip G. AlbuTitlu: Opera omiletică a episcopului Grigore Comşa al AraduluiAn apariţie: 2011ISBN: 978-973-752-530-7Descriere: Cartea de faţă reprezintă lucrarea de doctorat a părintelui lector Filip Albu, susţinută la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti. Ea încununează, un efort dublu: pe de o parte, examene şi referate în cadrul Şcolii Doctorale, pe de alta, cercetare documentaristică în diferite biblioteci şi arhive, în vederea elaborării propriu-zise a tezei, cu un subiect deosebit de important, atât pentru Arhiepiscopia Aradului şi Facultatea ei de Teologie, cât şi pentru Biserica Ortodoxă Română.
Autor: Pr. Dr. Adrian MurgTitlu: Soteriologia scrierilor lucaniceAn apariţie: 2011ISBN: 978-973-752-579-6Descriere: Lucrarea răspunde cu adevărat unei stringente necesităţi, fiind o interpretare a textelor scripturistice care aparţin Sfântului Evanghelist Luca.
Autor: Pr. Prof. Dr. Ioan TulcanTitlu: Contribuția lui Ilarion V.Felea la dezvoltarea Teologiei Dogmatice OrtodoxeAn apariţie: 2010ISBN: 978-973-752-520-8Descriere: Lucrarea de faţă se dovedeşte a fi un prilej potrivit de a surprinde modul în care teologia ortodoxă română s-a dezvoltat în veacul trecut, precum şi felul în care un teolog reprezentativ al acelei perioade a răspuns exigenţelor teologice academice, dar şi pastoral-misionare ale Bisericii.
Autor: Caius C. CuţaruTitlu: Problematica timpului în metafizica augustinianăAn apariţie: 2010ISBN: 978-973-752-442-3Descriere: Lucrarea se propune ca o analiză temeinică a concepţiei despre timp la un Părinte al Bisericii care a amornizat într-un mod original reflecţia filosofică cu teologhisirea întemeiată pe Revelaţie. Construcţia solidă a lucrării dovedeşte o îndelungată muncă de cercetare, precum şi studiul aprofundat al textelor Fericitului Augustin şi al contemporanilor săi. Concluziile reprezintă o sinteză a rezultatelor cercetării, dar mai cu seamă, un prilej de a ridica noi probleme şi de a sugera noi orizonturi de investigaţie.
Autor: Pr. Dr. Lucian FarcaşiuTitlu: Teologia Imnografiei Praznicelor Împărăteşti din ciclul Pascal. Studiu Liturgic IstoricData apariţiei: 2010ISBN: 978-973-752-480-5Descriere: Această lucrare de Doctorat tratează o temă care nu a mai fost studiată până acum în literatura teologică românească, fiind inedită şi poartă amprenta originalitaţii. Ea este structurată în trei părţi: introducere: Praznicele Împărăteşti ca epifanii ale lucrării Domnului în lume. Rolul lor în viaţa Bisericii şi a credincioşilor ei, partea I: Imnografia liturgică. Aspecte teologice şi istorice, partea a II-a: Teologia imnografiei praznicelor împărăteşti din ciclul pascal.
Autor: Călin-Eugen DragoşTitlul: Dialogul în literatura patristică a primelor secole. Implicaţii şi perspective teologiceAn apariţie: 2009ISBN: 978-973-752-430-0Descriere: Apariţia acestei cărţi a fost posibilă cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, care a acordat binecuvântarea. Tema acestei cărţi mi-a fost sugerată de Preasfinţitul Daniil Stoenescu, episcop administrativ al Episcopiei Ortodoxe Române a Daciei Felix, omul care mi-a insuflat şi dragostea pentru scrierile Sfinţilor Părinţi şi căruia îi rămân profund recunoscător pentru aceasta.
Autor: Cristinel IojaTitlu: Cosmologie şi Soteriologie în Gândirea Părinţilor RăsăriteniAn apariţie: 2008ISBN: 978-973-752-218-4Descriere: Prin reflectarea asupra relaţiei dintre cosmologie şi soteriologie, omul ajunge la conştientizarea sensului său şi al cosmosului în care vieţuieşte. O viziune soteriologică a omului din care cosmosul lipseşte nu este una autentică, după cum o viziune soteriologică a omului din care Dumnezeu lipseşte nu este autentică. În acest sens, pledăm, plecând de la teologia patristică pentru relaţia interioară şi fără confuzie între Dumnezeu-om-cosmos, relaţie singură în măsură să aibă implicaţii soteriologice autentice. Aşadar, cosmologia ca şi capitol distinct în cadrul manualelor de Teologie Dogmatică de şcoală este necesar să facă un salt calitativ în prezentarea ei. În acest sens este nevoie de relaţionarea ei cu triadologia, hristologia, antropologia, eclesiologia şi eshatologia.
Autor: Lect. Dr. Cristinel IojaTitlu: Homo Adorans. Între Iisus Hristos şi politeismul lumii contemporaneAn apariţie: 2008ISBN: 978-973-752-217-7Descriere: Prezenta lucrare este fundamentată pe următoarea idee: „dorul omului după infinit este constitutiv chipului şi astfel omul, creat după chipul Logosului întrupat îşi caută permanent Modelul său, fără ca să-l găsească întotdeauna datorită rătăcirii în diferitele forme ale idolatriei, confundând creatura cu Creatorul”. Deci, autorul sesizează confuzia majoră în care unii creştini se plasează prin atitudinile lor idolatre şi precizează, plecând de la teologia biblică şi patristică anumite modalităţi de ieşire din această confuzie, modalităţi care îşi găsesc punctul fundamental în Iisus Hristos, Dumnezeul-Om.
Autor: Cristinel IojaTitlu: Raţiune si Mistică în Teologia OrtodoxăAn apariţie: 2008ISBN: 978-973-752-208-5Descriere: Lucrarea de faţă constituie teza de doctorat susţinută de catre domnul Cristinel Ioja, la disciplina Teologie Dogmatică, secţia sistematică din cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii Bucureşti. Ea abordează o temă de mare importanţă pentru teologia contemporană, pentru misiunea Bisericii şi pentru relaţia teologiei cu ştiinţa contemporană. Lucrarea se remarcă prin calitatea modului în care a fost concepută, prin caracterul sintetic dar şi analitic al ideilor exprimate.
Autor: Constantin RusTitlu: Sinodul VIII (zis ecumenic) - Hotărârile Dogmatice şi CanoniceAn apariţie: 2008ISBN: 978-973752-249-8Descriere: Conduita marilor adunări sinodale constituie un fir roşu care curge în profunzime de-a lungul istoriei seculare a creştinismului. Problemele critice care reprezintă istoria sinoadelor sunt multiple şi ele variază în funcţie de epoci şi mai ales de la un sinod la altul. Un studiu aprofundat privind istoria acestui sinod, dar mai ales traducerea în limba română, a constituit o prioritate pentru activitatea noastră de cercetare. În acest sens, lucrarea de faţă se doreşte a fi o îmbogăţire a literaturii de specialiate, referitoare la cunoaşterea legislaţiei canonice după Sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea din anul 787.
Autor: Marian MihăilescuTitlu: Teologia Luminii în Răsăritul Creştin - Implicaţii antropologice şi cosmologiceAn apariţie: 2008ISBN: 978-973-752-303-7Descriere: Aplecarea liberă asupra unei tematici de o asemenea complexitate şi izbânda sintetizării şi analizării acesteia, fundamentată pe Revelaţia divină cuprinsă în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie şi fructificată şi aplicată în Biserică, dar şi pe teologia ortodoxă contemporană. Se prezintă posibilitatea şi necesitatea relaţionării constructive dintre teologia biblică şi teologia dogmatică, pe de o parte, şi unitatea dintre dogmă-spiritualitate-cult, pe de altă parte. Lucrarea vine să facă lumină într-un Babilon al concepţiilor, ideilor şi sitemelor filosofice, ştiinţifice, culturale contemporane, delimitând strict între ceea ce este autentic şi ceea ce nu este autentic în ceea ce priveşte soteriologia, vine să facă lumină în viaţa noastră.
Costel MIRCEA, Falsa taumaturgie a terapiilor alternative în raport cu învăţătura ortodoxă. Perspectivă misionară, ISBN: 978-973-752-864-3, 324 pp. - teză de doctorat

„Avem în faţă o lucrare bogată ca tematică şi idei în peisajul misiologiei noastre actuale la care s-a angajat temeinic şi cu succes prin cercetarea prezentată dl. drd. Mircea Costel, într-o sinteză bine structurată în care ne oferă o perspectivă de ansamblu a ceea ce reprezintă pentru teologia misionară provocările aduse de înţelegerea eronată a bolii şi a vindecării. Candidatul analizează critic şi constructiv bibliografia şi izvoarele, cu detaşarea intelectuală, dar şi cu implicarea afectivă pentru a face o legătură vie între teologie şi noile abordări care privesc starea de sănătate a omului contemporan.”

Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe PETRARU

Facultatea de Teologie Ortodoxă,

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi