Compartimentul Audit Public Intern

Bulevardul Revoluţiei, Nr. 77 (Corp D)
Adresa RectoratRectorat, etaj 2, camera 36

E-mail: gligorrozalia@yahoo.com
P.O. BOX 2/158 AR
Telefon: +4 0257 280 702 int. 4122
Fax: +4 0257 280 070

Administrator financiar/Auditor public intern: Gligor ROZALIA

Documente

Activitatea de audit public intern din cadrul Universităţii ,,Aurel Vlaicu” din Arad se exercită prin intermediul Compartimentului Audit Public Intern, aflat în directa subordonare a Rectorului Universităţii.

Compartimentul Audit Public Intern desfăşoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii Universităţii ,,Aurel Vlaicu” din Arad pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, ajutând entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere. Componenţa de asistenţă, de consiliere ataşată auditului intern îl distinge categoric de orice acţiune de control sau inspecţie.

Activitatea Compartimentului Audit Public Intern se desfăşoară în conformitate cu:

  • Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
  • OMEN nr.5509/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul MEN şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea MEN la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii nr.1086/2013, şi a Cartei auditului intern aplicabile compartimentului audit intern al MEN.