Legislatie

3. LEGISLAŢIE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 1. HG nr. 326 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019 - 2020
 2. HG 158 din 2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018- 2019
 3. HG nr. 615 din 30 august 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018
 4. HG nr. 140 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învatământ superior pentru anul universitar 2017-2018 (extras)
 5. HG nr. 654 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016 - 2017
 6. HG nr. 376 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016 – 2017

4. LEGISLAŢIE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 1. HG nr. 318 din 23 mai 2019 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numărul maxim de studenti ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020
 2. HG nr. 691 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019
 3. HG 185 din 2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019
 4. HG nr. 614 din 30 august 2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018
 5. HG nr. 117 din 16 martie 2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018
 6. HG nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotarârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017
 7. HG nr. 402 din 2 iunie 2016 (*actualizata*) privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017 m de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018

5. LEGISLAŢIE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 1. OMEN 3353 din 2018 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate
 2. OMEN 3329 din 2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat finanţate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior de stat
 3. OMENCS nr. 6.153 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodica a şcolilor doctorale, pe domenii
 4. OMENCS nr. 6.102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat
 5. OMENCS nr. 5.382 din 29 septembrie 2016 (*actualizat*) privind functionarea scolilor doctorale în anul universitar 2016-2017
 6. OMENCS nr. 5.923 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor în stiinte sau într-un domeniu profesional, obtinute în strainatate
 7. OMENCS nr. 5.921 din 6 decembrie pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
 8. HG nr. 681 din 29 iunie 2011 (*actualizata*) privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

12. LEGISLAŢIE ACTE DE STUDII

 1. ORDIN 4697 din 2019 pentru aprobarea metodologiei privind eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale, cu modificarile ulterioare, pentru cetatenii care au studiat in Romanaia, in scopul desfasurarii activitatii didactice la nivel de invatamant superior in starinatate
 2. ORDIN Nr. 3.619 pentru aprobarea Metodologiei privind sustinerea masurilor compensatorii in vederea recunoasterii actelor de studii de nivel licenta, master sau postuniversitar eliberate de institutii acreditate de invatamant superior din strainatate
 3. HG nr. 577 din 9 august 2017 privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017
 4. OMENCS nr. 6.121 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere a actelor de studii de nivel licenta, master sau postuniversitar eliberate de institutii acreditate de învatamânt superior din strainatate
 5. OMENCS nr. 5.435 din 6 octombrie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educatie permanenta de nivel postuniversitar
 6. HG nr. 728 din 5 octombrie 2016 privind aprobarea continutului si formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolventilor ciclului II - studii universitare de masterat si absolventilor ciclului I si ciclului II de studii universitare oferite comasat
 7. OMECS nr. 5.613 din 4 noiembrie 2015 (*actualizat*) privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educatie permanenta de nivel postuniversitar
 8. OMECS nr. 5272/2015 din 22 septembrie 2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor
 9. OG nr. 42 din 26 august 2015 (*actualizata*) privind dreptul absolventilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii nEautorizate si sanctionarea institutiilor de învatamânt care scolarizeaza fara autorizare
 10. OMEN Nr. 657 din 24 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior
 11. OMEN nr. 4554 din 10 septembrie 2014 pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesională, al suplimentului la diplomă şi a certificatului de acordare a definitivării în învăţământ
 12. HG Nr. 607 din 23 iulie 2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă
 13. HG nr. 143 din 3 aprilie 2013 (*actualizata*) privind denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor învatamântului universitar de licenta înmatriculati în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011
 14. OMEN 5370 din 21 august 2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competenţelor profesionale şi al suplimentului descriptiv

15. LEGISLAŢIE ACTIVITATE DE CERCETARE

 1. HG nr. 475 din 23 mai 2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013
 2. HG nr. 217 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Strategiei nationale în domeniul cercetariidezvoltarii si inovarii pentru perioada 2007-2013
 3. HG nr. 1.266 din 13 august 2004 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare
 4. HG nr. 1.265 din 13 august 2004 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare
 5. LEGE nr. 230 din 1 iunie 2004 (*actualizata*) privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
 6. LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 (*actualizata*) privind buna conduita în cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare
 7. HG nr. 525 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
 8. OG nr. 38 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
 9. LEGE nr. 324 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
 10. LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

24. LEGISLAŢIE CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR

 1. Ordin 3194 din 2018 privind modificarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) aprobată prin OMEN 3475/2017
 2. Ordin 5686 din 2017 privind modificarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) aprobată prin OMEN 3475/2017
 3. Ordin 3475 din 2017 privind modificarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) (complet)
 4. OMEN nr. 3.475 din 17 martie 2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere si înregistrare a calificarilor din învatamântul superior în Registrul National al Calificarilor din Învatamântul Superior (RNCIS)
 5. OMENCS nr. 5.414 din 4 octombrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale si a adeverintei privind certificarea competentelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetatenii care au studiat în România, în vederea desfasurarii activitatii didactice în strainatate
 6. HG nr. 918 din 20 noiembrie 2013 (*actualizata*) privind aprobarea Cadrului national al calificarilor
 7. HG nr. 556 din 25 mai 2011(*actualizata*) privind organizarea, structura si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari**

33. LEGISLAȚIE BURSE

 1. HG 31 din 25 ianuarie 2018 privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor organizaţii nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecţie a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum şi criteriile de selecţie a cadrelor didactice implicate
 2. OMEN nr. 5.076 din 28 septembrie 2017 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă
 3. OMEN nr. 4.366 din 13 iulie 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă
 4. OMEN nr. 4.104 din 21 iunie 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă
 5. OMEN nr. 3.392 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă
 6. LEGE nr. 137 din 13 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 7. HG nr. 403 din 31 mai 2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“
 8. O.U.G. nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 9. OMECTS nr. 3.890 din 10 martie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 10. LEGE nr. 235 din 7 decembrie 2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 11. HG nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural
 12. OMEC nr. 4.923 din 8 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural
 13. LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 14. HG nr. 445 din 8 august 1997 (*actualizată*) privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi