CNCSIS-IDEI ID: 1239/2007

CNCSIS PN II - IDEI 2007-2013
PROIECT ID: 1239/2007

Versiunea în limba engleză:


ANUNŢ

Universitatea Aurel Vlaicu, Facultatea de Ştiinţe Economice, Centrul de Cercetare si Consultanta in Economie va invita sa participati la Simpozionul "Modelarea echilibrului economic - ecologic" in data de 17 iunie 2010 in sala festiva din corpul D

ELABORAREA UNUI MODEL DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR DE INVESTIŢII ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI ECHILIBRU DINAMIC ECONOMIC-ECOLOGIC

Director de proiect:Prof. univ. Dr. SZENTESI SILVIU GABRIEL

Valoarea proiectului: 425.775 lei

Instituţia gazdă a proiectului:

UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Adresa: ARAD, Bd. REVOLUŢIEI, Nr.77

Telefon: +4 0257-280679

Email: szentesiges@ rdslink.ro

Echipa de cercetare:

Prof. univ. Dr. SZENTESI SILVIU GABRIEL

Prof. univ. Dr. Cristescu Gabriela

Prof.univ.dr. MOŢ GHIOCEL (începând cu anul 2009)

Asist. Dr. Crişan Simona

Asist. Dr. Franţescu Marius

Asist. Drd. Vizental Mihaela

Rezumatul proiectului:

În condiţiile actuale, devine tot mai necesară realizarea unui echilibru economic-ecologic pe plan naţional, regional (european) şi mondial. Activitatea economică trebuie să fie reconsiderată pe criterii ecologice, fără însă a neglija o abordare ştiinţifică a acestei direcţii. O societate echiulibrată din punct de vedere economic şi ecologic oferă o bunăstare maximă în condiţiile restrictive existente la un moment dat, asigurând o dezvoltare durabilă. Una dintre căile de realizare a echilibrului economic-ecologic are în vedere fundamentarea, dintr-o perspectivă nouă, a proiectelor de investiţii în active fixe şi realizarea unui model dinamic, menit să corespundă unui echilibru economic-ecologic. În perspectivă, aplicarea unor modele manageriale, care să asigure acest echilibru, va duce la creşterea bunăstării societăţii. Realizarea echilibrului economic-ecologic, la nivel macro, presupune iniţierea unor proiecte şi programe de reabilitare a mediului sau de conservare a acestuia. Aceste proiecte sunt, în general, costisitoare şi, mai ales, limitate în ceea ce priveşte posibilitatea de finanţare. Prezentul proiect de cercetare propune soluţii, pe baza experienţei anterioare a colectivului, constând în elaborarea unui model de management al proiectelor de investiţii, capabil să asigure realizarea echilibrului economic-ecologic, în primul rând, la nivel microeconomic. Acest echilibru apare ca o rezultantă a realizării sale în cazul proiectelor de investiţii individuale cu impact asupra mediului. Echilibrul economic-ecologic la nivel macro se va realiza pornind de la echilibrele parţiale, generate de fiecare proiect de investiţii în active fixe. Criteriul fundamental de optimizare a echilibrului economico-ecologic îl reprezintă bunăstarea, iar ca metodă de lucru aplicată este evaluarea economică a mediului natural şi a raportului dintre beneficiul şi beneficiul conservării mediului natural.

Obiectivele proiectului:

1. Obiectivul de bază al proiectului constă în elaborarea unui model operaţional pentru fundamentarea deciziilor de investiţii în active fixe, cu impact asupra mediului înconjurător. Realizarea unei dezvoltări durabile şi reducerea poluării, creşterea bunăstării nu pot fi atinse în absenţa unor modele decizionale, care sunt fundamentate pentru realizarea echilibrului economic-ecologic dinamic. Evoluţia de ansamblu a societăţii umane şi a bunastării acesteia depinde, în viitor, de existenţa unor astfel de modele, care să-şi demonstreze eficienţa în timp, prin crearea unui echilibru între economie şi mediul înconjurător şi maximizarea bunăstării. Dezechilibrul economic-ecologic, perpetuat timp de mai multe decade, a generat, la nivel global, regional şi naţional, o serie de efecte negative, cum ar fi: încălzirea globală, cu toate implicaţiile ecologice, economice şi sociale ale acesteia; creşterea cu 10% a numărului de decese (conform Raport OMS, 2006) în 23 de ţări ale lumii, datorită poluării apei şi aerului; degradarea factorilor de mediu, cu efecte negative asupra bunăstării; epuizarea resurselor naturale, cu impact negativ asupra asigurării unei creşteri economice durabile.

2. Prin proiectul de cercetare, se oferă o bază pentru prevenţia dezechilibrelor şi preîntâmpinarea unor efecte negative asupra populaţiei şi a activităţilor economice.

3. Cuantificarea mai exactă a efortului investiţional necesar pentru fiecare obiectiv nou de investiţii, în vederea realizării unui echilibru economic-ecologic. Se fac studii de impact, se iau măsuri de implementare a unor tehnologii de protecţie a mediului la momentul actual, dar nu se cunoaşte dacă acestea asigură echilibrul necesar unei dezvoltări durabile. Sustenabilitatea este un concept sistemic, legat de continuitatea aspectelor economic, social, instituţional şi de mediu ale societăţii umane, la fel ca şi ale mediului non-uman. Prin configurarea civilizaţiei şi activităţii umane, se intenţionează ca membrii societăţii să îşi satisfacă nevoile şi să-şi exprime liber potenţialul, fără a afecta biodiversitatea şi ecosistemenle naturale. Totodată, se urmăreşte ca aceste idealuri de dezvoltare durabilă să fie menţinute pe termen lung. Sustenabilitatea afectează fiecare nivel organizaţional, de la comunităţile locale până la întreaga planetă. Dezvoltarea durabilă, sau sustenabilă, este definită ca aceea ce satisface nevoile prezentului, fără a compromite şansa viitoarelor generaţii de a-şi satisface propiile necesităţi. Sustenabilitatea în inginerie cuprinde abordări etice şi sociale în designul produselor şi proceselor tehnologice, care vor fi benefice societăţii, în integralitatea sa, inclusiv mediului ecologic.

4. Evaluarea dinamică a unui proces investiţional, versus evaluarea statică. Procesele instituţionale durează ani sau zeci de ani din momentul luării deciziei de a investi şi până în momentul scoaterii din funcţiune a unui obiectiv. Acest proces trebuie cuantificat şi evaluat în totalitate prin prisma echilibrului economic-ecologic.

5. Cuantificarea, în termeni monetari, a costului poluării. Evaluarea economică a studiilor de impact. Construirea fundamentelor pentru realizarea unui sistem informatic, menit să permită o evaluare facilă şi exactă, pe baza modelului stabilit, a echilibrului economic-ecologic, în cazul unei propuneri de realizare a unei investiţii noi.

6. Cercetarea echilibrului economico-ecologic în cazul proiectelor de investiţii conduce, din punct de vedere tehnic, la rezolvarea unor probleme de cercetare operaţională, pentru care se caută diverse modalităţi de soluţionare. Cercetarea operaţională, născută din necesităţi de ordin practic, cu precadere din cerinţa de a da cea mai eficientă utilizare a resurselor militare în timpul celui de-al doilea razboi mondial, dă răspuns, generic vorbind, unor probleme de tipul: cunoscându-se implicaţiile alegerii fiecărui element al unei mulţimi, să se determine unul (sau toate elementele mulţimii), care satisface unor condiţii impuse şi pentru care rezultatul implicaţiilor este optim. Formularea de mai sus a cercetării operaţionale este foarte vagă, ea incluzând o vastitate de probleme practice eterogene. De aceea, ea s-a dezvoltat spectaculos, multe ramuri ale sale devenind capitole de sine stătătoare ale matematicii. Aşa este cazul Teoriei Optimizării care, ca un subcapitol, include studiul metodelor numerice în optimizare. Problematica, luată în studiu în proiectul propus, conduce la probleme de optimizare matematică pentru care sunt necesare metode numerice specifice.

Metodologia cercetării:

Ca metode de cercetare, utilizate de echipă, se pot menţiona abstractizarea ştiinţifică, analiza şi sinteza, alternanţa inductiv-deductiv, formalizarea matematică. În cercetarea propusă se va îmbina cercetarea de birou cu cercetarea de teren. Vor fi analizate atât date secundare, cât şi date primare, culese pe baza unor metode statistice.

Contribuţiile propuse de echipa de cercetare sunt direcţionate astfel:

 • Evaluarea economică a mediului natural. Valoarea economică totală a mediului natural, determinarea exactă a acesteia sunt elemente deosebit de importante pentru ştiinţa economică, putând sta, în viitor, la baza unei mai bune fundamentări a tuturor deciziilor manageriale.
 • Înţelegerea poluării ca o externalitate, ce afectează alţi agenţi economici, clasificarea corectă, din punct de vedere economic, a factorilor poluanţi, precum şi a valorii economice totale a mediului natural, ne ajută să realizăm o evaluare corectă, din punct de vedere ştiinţific, a pagubelor produse de poluare şi posibilitatea exprimării acestora în termeni monetari.
 • Stabilirea criteriilor economice de fundamentare a unor decizii de realizare a unor proiecte de investitii trebuie să se realizeze pe considerente economice de rentabilitate, considerente tehnico-economice de fezabilitate, considerente economice de fiabilitate, dar şi pe baza unor considerente ecologice, care să aibă în vedere gospodărirea raţională a resurselor naturale şi perspectiva unei dezvoltări economice sustenabile.
 • Elaborarea unui model managerial. Elaborarea unui model managerial, care să ţină cont de realizarea echilibrului economic-ecologic, având în vedere, în acelaşi timp, atât valoarea beneficiilor conservării mediului, prin nerealizarea unui obiectiv de investiţii, cât şi profitul privat şi social al realizării unui obiectiv de investiţii, prin maximizarea bunăstării, exprimată, pe cât posibil, prin cuantificări monetare.

Recomandări organismelor abilitate.:

 • Modelul propus va fi uşor de aplicat de către agenţiile locale de mediu, fiind un instrument deosebit de util în fundamentarea deciziei sociale, a deciziilor financiare şi chiar a deciziei la nivel politic.
 • Evaluarea economică a mediului natural. Evaluarea exactă a acesteia sunt elemente deosebit de importante pentru ştiinţa economică, putând sta, în viitor, la baza unei mai bune fundamentări a tuturor deciziilor manageriale.
 • Înţelegerea poluării ca o externalitate ce afectează alţi agenţi economici, clasificarea corectă, din punct de vedere economic, a factorilor poluanţi precum şi a valorii economice totale a mediului natural, ne ajută să realizăm o evaluare corectă, din punct de vedere ştiinţific, a pagubelor produse de poluare şi posibilitatea exprimării acestora în termeni monetari.
 • Elaborarea unui model managerial, care să ţină cont de realizarea echilibrului economic-ecologic, având în vedere, în acelaşi timp, atât valoarea beneficiilor conservării mediului, prin nerealizarea unui obiectiv de investiţii, cât şi profitul privat şi social al realizării unui obiectiv de investiţii, prin maximizarea bunăstării, exprimată, pe cât posibil, prin cuantificări monetare.

Evaluarea impactului contribuţiilor vizat:

 • Recomandări organismelor abilitate. Modelul propus va fi uşor de aplicat de catre agenţiile locale de mediu, fiind un instrument deosebit de util în fundamentarea deciziilor sociale, financiare şi chiar la nivel politic.
 • Pe plan ştiinţific, proiectul de cercetare va deschide noi orizonturi în cadrul cercetării economice actuale şi a managmentului adaptiv.
 • Pe planul integrării europene, proiectul va ajuta la îndeplinirea mai facilă a standardelor de mediu impuse de cerinţele UE.
 • Pe plan social, proiectul va avea impact asupra creşterii eficienţei sociale şi a bunăstării indivizilor, comunităţilor şi colectivităţii umane în ansamblu.
 • Pe plan ecologic, cercetarea va avea impact asupra creşterii calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

Colaboratori:

Agenţia de Protecţia Mediului Arad

Perioada: 1 octombrie 2007 – 30 septembrie 2010

Informaţii asupra desfăşurării proiectului şi rezultatelor obţinute vor fi publicate pe acest site în fiecare dintre etapele sale.

Rezultatele proiectului:

 • 2007 – Etapă organizatorică, logistică
 • 2008 – Rezultatele obţinute de către echipa de proiect în anul 2008 sunt cuprinse în 6 lucrări publicate şi două lucrări trimise spre publicare:

[1]. Cristescu, G., Extra-financial multiple criteria optimization model for assessing the ecologic-economic efficiency of an environment policy, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, VII (XVII), 2067-2072, 2008.

[2]. Szentesi, S.G., Cristescu, G., Environmental Valuation Techniques, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, VII (XVII), 2782-2789, 2008.

[3]. Cristescu, G., Neamţiu, L., Szentesi, S.G., Multiple Criteria Optimization Models for solving Contemporary Issues in Decision Making, Proceedings of the Workshop on OR and Ethics, Third Human Centered Processes Conference (HCP – 2008), Delft University of Technology, June 8-12 2008, Delft, 121-131, 2008.

[4]. Jitaru, L., Cristescu, G., Proiecte de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă ale mecanicului de locomotivă, Proceedings of the International Symposium “Research and Education in an Innovation Era”, Engineering Sciences, Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, 20-21 Noiembrie 2008, 183-190, 2008.

[5]. Crişan, S., Hălmăgean, L., Bociort, D., Possibilities of elimination the arsenic from underground waters in the western part of Romania, Proceedings of the First Conference with International Participation „Modern Technologies and Biotechnologies for Environmental Protection”, 2008 June 5-7, Sibiu, Romania, 8-11, 2008.

[6]. Hălmăgean, L., Crişan, S., Bio-fertilizers – nitorgen source in ecological vegetable gardening, Proceedings of the First Conference with International Participation „Modern Technologies and Biotechnologies for Environmental Protection”, 2008 June 5-7, Sibiu, Romania, 29-32, 2008.

 • 2009 – Rezultatele obţinute de către echipa de proiect în primele 5 luni ale anului 2009 sunt cuprinse în 4 lucrări publicate şi o lucrare trimisă spre publicare:

[1]. Cristescu, G., Szentesi, S.G., Ecologic-economic efficiency by non-numerical multiple criteria decision methods, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, VIII (XVIII), 1098-2006, 2009.

[2]. Szentesi, S.G., Cristescu, G., Modern numerical approach to economic-environmental balance for investment projects, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, VIII (XVIII), 2976-2982, 2009.

[3]. Jitaru, L., Cristescu, G., Sagging and induced stress of the light-gauge sheer submitted to the expansion process, AFASES 2009 – The International Session of XI-th Scientific Papers “Scientific Research and Education in the Air Force”, 20-22 May 2009, Braşov, Management, 203-207, 2009.

[4]. Cristescu, G., Jitaru, L., The regulation of the power for the modernized electrical railway-engine BO-BO of 3400KW, AFASES 2009 – The International Session of XI-th Scientific Papers “Scientific Research and Education in the Air Force”, 20-22 May 2009, Braşov, Electrical and Electronical Engineering, 687-690, 2009.

[5]. Szentesi, S.G., Franţescu, m.Fundamenting the Enviromental Economical Balance Modelling for Investment Projects having a major impact on Environment (case study CET Arad), 16th International Economic Conference „Industrial Revolutions from the Globalization and post-Globalization Perspective”, Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, May 2009, Sibiu.

Rezultatele cercetării din 2009 s-au concretizat în următoarele lucrări publicate:

1. Conferinţe interne şi lucrari publicate B +:

1) Cristescu, G., Szentesi, S.G., Ecologic-economic efficiency by non-numerical multiple criteria decision methods, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, VIII (XVIII), 1098-2006, 2009.

2) Szentesi, S.G., Cristescu, G., Modern numerical approach to economic-environmental balance for investment projects, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, VIII (XVIII), 2976-2982, 2009.

3) Jitaru, L., Cristescu, G., Sagging and induced stress of the light-gauge sheer submitted to the expansion process, AFASES 2009 – The International Session of XI-th Scientific Papers “Scientific Research and Education in the Air Force”, 20-22 May 2009, Braşov, Management, 203-207, 2009.

4) Cristescu, G., Jitaru, L., The regulation of the power for the modernized electrical railway-engine BO-BO of 3400KW, AFASES 2009 – The International Session of XI-th Scientific Papers “Scientific Research and Education in the Air Force”, 20-22 May 2009, Braşov, Electrical and Electronical Engineering, 687-690, 2009.

2. Conferinţe internaţionale:

1. Cristescu, G., Economic-ecologic efficiency by bilevel optimization– The 23-th European Conference on Operational Research”, 5-8 July 2009, Bonn, Germany

Gabriela Cristescu, Laurentiu Jitaru, Silviu Gabriel Szentesi, Bilevel Generalized Quasi Convex Optimization in Ecologic Economic Efficiency.th Conference Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE'09) will be held June 7 - 12, 2009 at Sozopol.Bulgaria The 35

3. Publicaţii cotate ISI:

[1]. Moţ Ghiocel, Petruşel Adrian, Fixed point theory for a new type of contractive multivalued operators, Elsevier, Nonlinear analisys theory, Methods and Applications, publicaţie ISI factor de impact 2,1.

[2]. Gabriela Cristescu, Laurentiu Jitaru, Silviu Gabriel Szentesi, Bilevel Generalized Quasi Convex Optimization in Ecologic Economic Efficiency,Melville, NY 11747 4502 Publicatia cotata ISI, American Institute of Physics USA, Suite 1NO1, 2 Hungtington Quadrangle

[3]. Szentesi Silviu, Franţescu Marius, Fundamenting the environmental economical balance modelling for investment project having a major impact on environmental” CD –ROM Edition, ISBN 978-973-739-755-1, 16th International Economic Conference” Industrial Revolution from the globalization and postglobation perspective, UNIVERSITY „LUCIAN BLAGA” Sibiu 2009 7-8 mai. În curs de publicare cu recunoaştere ISI Proceedings în bază de date ISI Thomson.

Tinerii cercetători ai echipei şi-au îndeplinit sarcinile aferente etapei, după cum urmează:

 1. Vizental Mihaiela – membru în echipă – a elaborat lucrarea Caiet de informatică, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2009, 100 pag. ISBN 978-973-752-357-0. Este coautor al cărţii „Modelarea echilibrului economic-ecologic pentru proiectele de investiţii” apărută la Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, 2009, ISBN 978-973-752-388-4. Lucrează la modelarea matematică si la prelucrarea datelor.
 2. Crişan Simona – membru în echipă – a susţinut teza de doctorat intitulată “Cercetări privind obţinerea unor compuşi biologic activi din Momordica charantia L.”, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, conducător ştiinţific Prof. dr. ing. Câmpeanu Gheorghe la data de 10 aprilie 2009.

A publicat următoarele lucrări în cadrul unor conferinţe internaţionale:

 • Simona Crişan, Gheorghe Câmpeanu, Lucian Hălmăgean, Raul Ianchici, Identification of some hypoglycemic protean fractions in cellular juice of Momordica charantia L. fruits, PTEP – Journal on Processing and Energy in Agriculture, Vol. 13(1), Novi Sad, Serbia, 2009, ISSN 1450-5029, 78-80
 • Ianchici Raul, Segal Rodica, Crişan Simona, Zdremţan Monica,Study regarding the influence of ultrasound assisted extraction on the pea protein structure, PTEP – Journal on Processing and Energy in Agriculture, Vol. 13(2), Novi Sad, Serbia, 2009, ISSN 1450-5029, 143-145
 • Crişan Simona, Gh. Câmpeanu, l. Hălmăgean, Study of Momordica charantia L. species grown on the specific conditions of Romania’s western part, Proceedings of the 44th Croatian and 4th International Symposium on Agriculture, 16th – 20th February 2009, Opatija, Croatia, 2009, ISBN 978-953-6331-67-3, 425 – 428

Este coautor al cărţii „Modelarea echilibrului economic-ecologic pentru proiectele de investiţii”. Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, 2009, ISBN 978-973-752-388-4

3. Frantescu Marius – membru în echipă - a fost doctorand bursier al Universităţii Bucureşti, domeniul fundamental: Ştiinţele Naturii, specializarea Geografie (media generală program de pregătire universitară avansată: 9,91,) unde a susţinut următoarele referate :

 • Suprafaţa activă a oraşului Arad - factor climatogen
 • Elemente de ecologie urbană şi factori antropici de risc în municipiul Arad- tipuri de poluanţi.
 • Individualitatea termică a oraşului Arad -topoclimate şi microclimate
 • Fenomene atmosferice în arealul oraşului Arad

şi apoi, în luna decembrie 2008, şi-a susţinut public teza de doctorat la Universitatea Bucureşti cu titlul Clima oraşului Arad (calificativ teza de doctorat: Foarte Bine) în care a tratat printre altele aspecte legate de tema proiectului nostru.

A participat în luna mai 2009, împreună cu Directorul de proiect la Conferinţa “16th International Economic Conference „Industrial Revolutions from the Globalization and post-Globalization Perspective”,de la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu unde a susţinut lucrarea “Fundamenting the Enviromental Economical Balance Modelling for Investment Projects having a major impact on Environment (case study CET Arad)”.

Este coautor al cărţii „Modelarea echilibrului economic-ecologic pentru proiectele de investiţii”. Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, 2009, ISBN 978-973-752-388-4

În data de 4 şi 5 noiembrie 2010, în oraşul Békéscsaba, s-a desfăşurat un simpozion cu tema societatea civilă şi mediul organizat de MTESZ (Uniunea Asociaţiilor Profesionale din Ungaria), Universitatea Szent István, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Primăria oraşului Békéscsaba. La acest simpozion au fost diseminate o parte din rezultatele cercetării ştiinţifice realizate în cadrul proiectului Idei 1239/2007.

A fost subliniată importanţa realizării echilibrului între economie, societate şi mediul natural, precum şi eficienţa realizării unor modele care să fie un instrument pentru realizarea acestui desiderat. S-au discutat aspecte legate de posibilităţile existente privind colaborarea viitoare în domeniul proiectelor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi învăţământul superior.

Vizita:

În perioada 22-24 noiembrie 2010 profesorul Szentesi Silviu-Gabriel, director al proiectului Idei 1239/2007, a efectuat o vizită la Universitatea Complutense din Madrid Spania, la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, universitate de stat de prestigiu, pentru a participa la o diseminare colegială bilaterală pe marginea rezultatelor obținute în cadrul proiectului de cercetare Idei/1239/2007. Diseminarea colegială (partner dissemination) este o practică eficientă ce deschide noi perspective de colaborare între universitățile şi colectivele de cercetare din diferite ţări. Partea spaniolă a fost reprezentată de şeful catedrei de analiză economică profesorul Emilio Cerda Tena şi profesorul David Martin.

Diseminarea rezultatelor prin lucrări de referinţă comprehensive

În cadrul proiectului IDEI 1239/2007 au fost publicate două lucrări importante, cu scopul de a disemina cât mai eficient rezultatele obţinute în cadrul proiectului.

Prima lucrare „Modelarea echilibrului economic – ecologic pentru proiecte de investiţii” este în limba română şi este utilă agenţiilor de mediu din România, universităţilor şi centrelor de cercetare.


A doua lucrare, în limba engleză, este de fapt numărul 2/2010 al revistei „Journal of Economics and Business Research” al Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Economie susţinut financiar din cadrul proiectului ce are ca obiective diseminarea rezultatelor obţinute pe plan internaţional. Au fost trimise deja exemplare ale acestor lucrări la universităţi şi centre de cercetare din Germania şi Spania la colaboratori ai Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Economie.