Institute și centre de cercetare

Institute și Centre de Cercetare ale Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad

Institute ale UAV

1. Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în Știinţe Tehnice şi Naturale

 • Director: Prof. univ. dr. hab. Lucian Octav Copolovici

2. Institutul de Cercetare în Știinţe Sociale și Umaniste

 • Director: Lect. univ. dr. Petra-Melitta Sava.

3. Institutul European "Serge Moscovici"

 • Director: Prof. univ. dr. hab. Lavinia Betea

Incubatorul Tehnologic și de Afaceri

 • Director: Lect. univ. dr. Grigorie Sanda

Centre de cercetare acreditate la nivel instituțional

Centrul de Cercetare în Știinţe Tehnice şi Naturale

 • Coordonator: CS I Conf. univ. dr. Cecilia Sîrghie

Facultatea de Design

Centrul de Cercetare în Design și Managementul Inovației

Centrul de Cercetare în Design şi Managementul Inovaţiei (CCDMI) funcționează în cadrul Facultății de Design a Universității "Aurel Vlaicu" din Arad are ca obiective, în acord cu misiunea și obiectivele asumate de către Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, crearea unei culturi a cercetării în artă și design, precum și dezvoltarea de practici autentice de creație şi cercetare artistică constituie o preocupare majoră. Consecutiv, activitatea de cercetare și creație artistică din cadrul CCDMI combină reflecția cu acțiunea, teoria cu practica, urmând trei linii de forță: cercetarea despre artă şi design care constă în investigarea/ reflecția asupra artei prin utilizarea teoriilor și metodelor specifice științelor socio-umane precum designul conceptual, istoria artei, estetica, sociologia artei, științele economice etc.; cercetarea prin artă şi design ce se referă la reflecția artistului/designer-ului asupra materialelor cu care operează, la experimentele și activitățile pe care acesta le realizează în cadrul procesului artistic; de asemenea, acest tip de cercetare se preocupă de aspectele metodologice ale formării inteligenței vizuale și este parte integrantă a procesului de predare-învățare în domeniul artistic; cercetarea pentru artă şi design ce se caracterizează, conform lui Christopher Frayling, prin faptul că procesul de gândire (temă – ipoteză – metodă – rezultate) este parte a produsului artistic al cărui scop nu este comunicarea verbală a cunoașterii, ci comunicarea vizuală, iconică sau imagistică. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători şi studenţi de la programele de master şi licenţă. Proiectele de cercetare prin și pentru artă realizate de cadrele didactice și studenții din cadrul CCDMI sunt prezentate sub formă de expoziții/ workshop-uri/ evenimente artistice. Aceste proiecte presupun un proces de reflecție similar celui științific, calitatea lor putând fi măsurată prin indicatori specifici domeniului: număr de cronici/ recenzii, număr de vizitatori, calitatea muzeului/ centrului de artă/ galeriei ce găzduiește expoziția etc.

 • Coordonator: Conf. univ. dr. Lucia Gabriela Cristea

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Centrul de Cercetare pentru Activități Fizice

 • Coordonator: Prof. univ. dr. Ioan Dorin Galea

Facultatea de Inginerie

 • Coordonator: Prof. univ. dr. ing. ec. Ionel Barbu

Centrul de Optomecatronică și Fotonică Biomedicală

Centrul a fost fondat în 2008 de către Prof. Duma pe un Proiect de tip IDEI și a fost dezvoltat în continuare pe un Proiect de PARTNERIATE finanțate de UEFISCDI. Directorul Centrului, Prof. Duma, a accesat de la înființare fonduri de cca. 2 M€ pentru acesta. Direcțiile de cercetare sunt centrate pe sisteme optomecatronice pentru aplicatii industriale și biomedicale, cu precădere pe Optical Coherence Tomography (OCT). Dispozitive optice ca scanere laser (galvanometrice, poligonale, cu prisme Risley), choppere, atenuatoare, etc. sunt studiate teoretic și experimental; sunt dezvoltate noi soluții, macroscopice sau de tipul Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS). Este configurat un Pol de Fotonică cu partnerii noștrii principali: SC Inteliform SRL Timisoara și Univ. de Medicină și Farmacie Victor Babes din Timisoara. Cercetarile includ ca și colaboratori internaționali: Applied Optics Group, Univ. of Kent (UK) pentru OCT, Nanotechnology Lab, CUNY, NY (USA) pentru MEMS și The Institute of Optics, Univ. of Rochester, NY (#1 în Optică în SUA) pentru inginerie optică.

Centrul de Optomecatronică și Fotonică Biomedicală - 3OM Group

 • Coordonator: Prof. univ. dr. ing. hab. Virgil Florin Duma

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

Facultatea de Științe Economice

Centrul de Cercetări în Marketing

Centrului de Cercetări în Marketing (CCM) funcționează în cadrul Facultății de Științe Economice a Universității "Aurel Vlaicu" din Arad, în corpul de clădire D, sala 45. Misiunea fundamentală a centrului este de realizare a unui complex de activităţi menite să promoveze, să sprijine şi să dezvolte programe de cercetare, de educaţie universitară, postuniversitară şi de doctorat, cu un ridicat nivel de performanţă, în context naţional şi internaţional. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă. Tipurile de activităţi desfășurate în cadrul CCM sunt: realizarea de studii în conformitate cu obiectivele Centrului de Cercetări în Marketing, elaborarea şi implementarea de proiecte pe specificul temelor menţionate, organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară, elaborarea de publicaţii, cărţi, culegeri, materiale didactice, sinteze tematice, etc. prin care centrul să-şi aducă contribuţia la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniu, formarea resursei umane în domeniul cercetării - cadre didactice tinere, masteranzi şi doctoranzi - în vederea dezvoltării deprinderilor necesare pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi aplicaţii practice în domeniul centrului, formarea unor echipe care să poată acoperi problemele legate de cercetarea economică interdisciplinară, acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul de activitate al centrului pentru instituţii publice şi private, agenţi economici, organizaţii nonguvernamentale, sprijinirea cadrelor didactice, a studenţilor masteranzi şi doctoranzi în dezvoltarea de programe de cercetare pe domeniul centrului, identificarea de soluţii optime în vederea dezvoltării colaborărilor pe plan local, naţional şi internaţional, între mediul academic şi mediul socio-economic., organizarea de întâlniri (conferinţe, mese rotunde) pe teme legate de educaţia adulţilor.

Facultatea de Științe Exacte

Facultatea de Științe Umaniste și Sociale

Centrul de Limbi Moderne

Centrul de Limbi Moderne (CLM) funcţionează în cadrul Facultăţii de Științe Umaniste și Sociale a Universității "Aurel Vlaicu" din Arad, în corpul de clădire M, sala 216, asigurând un cadru organizatoric şi instituţional pentru următoarele activități specifice: cercetare lingvistică și interculturală; pregătire în domeniul limbilor străine și al limbii române ca limbă străină, atestarea nivelului de pregătire a cursanților; servicii diverse de natură lingvistică și de traducere-interpretare. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă.
CLM urmărește crearea unui cadru organizatoric şi instituţional de cooperare dintre specialiştii filologi, unde aceștia să-și poată valorifica cunoștințele și competențele, să-și perfecționeze metodele, tehnicile și procedurile didactice și de cercetare. CLM facilitează cooperarea cadrelor didactice, cercetătorilor și cursanților cu universități ce au preocupări similare cu cele ale centrului, din țară și din afara ei. CLM constituie în același timp un forum adecvat pentru validarea ideilor novatoare, a lucrărilor originale, a noilor rezultate ale cercetării, organizând manifestări științifice cu participare regională, națională și internațională.
CLM promovează implicarea membrilor săi în comunicarea rezultatelor cercetărilor proprii sau realizate în colaborare, cu precădere în publicații cu un impact recunoscut pe plan național și internațional.
Activităţile de cercetare ştiinţifică în domeniul limbilor străine şi al studiilor interculturale, precum şi activităţile de iniţiere, specializare şi/sau perfecţionare în domeniul limbilor moderne şi al limbii române desfăşurate prin intermediul CLM se materializează prin: implicarea în obținerea, rezolvarea unor proiecte sau granturi cu impact pe plan local, regional, naţional și european; cercetări privind didactica și metodica predării limbii române ca limbă străină și a limbilor străine; servicii de documentare şi tehnoredactare computerizată în limbi străine, precum şi în limba română; studii și cercetări privind comunicarea interculturală și interferențele interlingvistice; alte activităţi conexe.

 • Coordonator: Conf. univ. dr. Voica Radu

Facultatea de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea”

Centrul de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară (CSTIPPM) funcţionează în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea” a Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad. Centrul își propune: să asigure platforma necesară pentru cercetarea științifică a cadrelor didactice și studenților facultății; să inițieze proiecte de cercetare prin care să valorifice tematica propusă de Patriarhia Română la nivel național în cadrul anilor omagiali și comemorativi; să identifice problemele pastoral-misionare cu care se confruntă preoții în parohiile eparhiei, oferind răspunsuri și soluții la toate aceste provocări prin materiale de popularizare; să asigure cadrul necesar dezvoltării de parteneriate cu alte facultăți de teologie din țară și străinătate; să contribuie la vulgarizarea cunoștințelor religioase prin organizarea de conferințe pe teme teologice. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă.
Centrul organizează de două ori pe an întâlniri cu profesorii din Facultate şi cu invitaţi de prestigiu din ţară şi străinătate pe diferite teme. La fiecare doi ani se publică un volum care reuneşte conferinţele susţinute pe parcursul celor doi ani.

 • Coordonator: Preot lect. dr. Filip George Albu