Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

 MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU” DIN ARAD (Extras din Carta UAV 2014)

 1. Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad fiind o instituţie publică, îşi asumă misiunea de a promova la nivel de excelenţă dezvoltarea unor competenţe culturale, educaţionale şi de specialitate, bazate pe cunoaştere inovatoare, învăţare permanentă şi interculturalitate. Pe de altă parte, îşi va susţine şi promova strategiile în cadrul comunităţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale.
 2. Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad este o instituţie de învăţământ superior de stat care are ca misiune principală pregătirea de specialişti în domenii şi specializări care sunt cerute pe piaţa forţei de muncă, în spiritul valorilor democraţiei, ale dragostei de ţară precum şi ale dezvoltării personalităţii umane.
 3. Cercetarea ştiinţifică este, de asemenea, o activitate esenţială care va încorpora în colectivele şi centrele de cercetare cadre didactice, cercetători şi studenţi, generând cunoaştere şi inovare în scopul dezvoltării ştiinţei, tehnologiei şi progresului socio-economic. Universitatea „Aurel Vlaicu” manifestă o deschidere naţională şi internaţională şi în ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică, de altfel un obiectiv prioritar în managementul strategic al instituţiei noastre. Sesiunile ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale studenţilor, sesiuni cu participare internaţională relevă, în mod elocvent, strădaniile dascălilor şi studenţilor noştri şi în această direcţie.
 4. Universitatea îşi asumă un rol fundamental în:
  1. Tezaurizarea valorilor perene ale ştiinţei, artei şi culturii;
  2. Participarea la dezvoltarea ştiinţei universale;
  3. Afirmarea identităţii culturii şi spiritualităţii naţionale;
  4. Formarea unei societăţi care să promoveze valorile statului de drept, libertăţii şi democraţiei;
  5. Asigurarea continuităţii în promovarea spiritului liber, democratic, vizionar al gândirii academice româneşti, pe fondul promovării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
  6. Dezvoltarea învăţământului şi cercetării la un nivel competitiv naţional şi internaţional şi promovarea spiritului academismului în viaţa socială.
  7. Formarea şi perfecţionarea resurselor umane calificate;

Rolul fundamental al Universităţii se realizează prin următoarele:

 1. Crearea unui sistem de pregătire, prin învăţământul superior, a tinerei generaţii, care să asigure, pe de o parte, specialişti în diferitele domenii de activitate, iar pe de altă parte, sa formeze cetăţeni activi, implicaţi social şi responsabili faţă de valorile educaţionale, culturale, economice şi sociale;
 2. Implicarea în viaţa social-economică şi culturală locală, naţională şi internaţională, prin promovarea principiului conform căruia universitatea răspunde unor necesităţi sociale şi este integrată în acest mediu, având un rol motric, progresist şi vizionar;
 3. Crearea unui sistem educaţional care să asigure circulaţia forţei de muncă în Comunitatea Europeană, accesul absolvenţilor la locuri de muncă în condiţii concurenţiale şi asimilarea valorilor culturii europene;
 4. Implementarea unui sistem modern de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale.

Principalele obiective ale Universităţii „Aurel Vlaicu" din Arad pentru îndeplinirea misiunii asumate sunt:

 1. Modernizarea continuă a procesului de învăţământ, prin perfecţionarea planurilor de învăţământ, a programelor analitice şi a metodologiei didactice pentru a promova forme de pregătire adaptate cerinţelor de schimbare şi eficientizare ale societăţii româneşti;
 2. Implementarea managementului universitar bazat pe cerinţele moderne de calitate şi de finanţare globală, compatibil cu sistemul de funcţionare a procesului de învăţământ bazat pe credite transferabile;
 3. Perfecţionarea sistemului de management al calităţii implementat în acord cu principiile managementului calităţii totale (TQM) în vederea măririi eficienţei activităţii didactice, de cercetare ştiinţifică şi a serviciilor administrative;
 4. Modernizarea metodologiei de apreciere şi echivalare a studiilor prin utilizarea unor sisteme acceptate şi verificate pe plan internaţional în învăţământul superior;
 5. Organizarea activităţilor de educaţie permanentă destinate specialiştilor din domeniile universitar, artistic şi tehnic şi a activităţilor de perfecţionare pentru personalul din învăţământul preuniversitar;
 6. Modernizarea sistemului de pregătire şi folosire a personalului implicat în procesul formativ şi de cercetare;
 7. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi crearea structurilor de cercetare specifice unui învăţământ performant; participarea la realizarea de proiecte ştiinţifice de mare interes;
 8. Promovarea programelor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologica, inovare educaţională, creaţie ştiinţifică şi tehnică, realizate cu fonduri proprii sau prin cooperare naţională şi internaţională;
 9. Aşezarea criteriilor de competenţă didactică şi ştiinţifică la baza procesului de promovare a cadrelor didactice, cu respectarea principiilor de etică profesională;
 10. Participarea la programe didactice internaţionale prin convenţii bilaterale cu universităţi de prestigiu din Europa şi de pe alte continente;
 11. Dezvoltarea şi susţinerea activităţilor de cooperare internă şi internaţională;
 12. Participarea Universităţii la dezvoltarea culturală şi ştiinţifică a ţării;
 13. Dezvoltarea serviciilor informatice şi de comunicaţii;
 14. Modernizarea serviciilor oferite studenţilor în procesul de învăţământ;
 15. Protejarea patrimoniului şi dezvoltarea infrastructurii Universităţii;

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET