Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

REGULAMENTE

Cod

Denumire

Data intrării în vigoare

R 01

Carta UAV

04.06.2015

R 02

Regulament de organizare și funcționare a senatului UAV

11.04.2016

R 03

Regulament de organizare și funcționare a consiliului de administrație al UAV

27.07.2015

R 04

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant didactic auxiliar si nedidactic

20.07.2015

R 05

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor pe baza creditelor transferabile

25.07.2016

R 06

Regulament cadru de organizare și desfășurare a concursului de admitere la doctorat în cadrul IOSUD UAV pt anul univ 2015-2016

Anulat

R 07

Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere la şcoala doctorală în domeniul teologie pt anul univ 2015-2016

Anulat

R 08

Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere la şcoala doctorală în domeniul filologie pt anul univ 2015-2016

Anulat

R 09

 

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație Promoția 2017

16.02.2017

 

R 10

Regulamentul Centrului de consiliere și Orientare în Carieră

20.07.2015

R 11

Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă şi masterat, iulie-septembrie 2016

Anulat

R 12

Regulament privind recunoașterea perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilități nereglementate

20.07.2015

R 13

Regulament privind organizarea, functionarea si finantarea cercetarii stiintifice

26.05.2016

R 14

Regulament de organizare și funcționare a Biroului ERASMUS+

15.09.2015

R 15

Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de relații internaționale

15.09.2015

R 16

Regulament privind finalizarea studiilor doctorale în domeniul Filologie

22.04.2015

R 17

Regulament de organizare și funcționare a Compartimentului Audit Public Intern

13.10.2015

R 18

Regulament de organizare și funcționare al consiliul științific al UAV

26.05.2016

R 19

Regulament de organizare și funcționare a Direcției general administrative

24.02.2016

R 20

Regulament de organizare și funcționare a Biroului Achiziții-Investiții

03.12.2015

R 21

Regulament de organizare și funcționare al Compartimentului de informare, relații publice și informatizare

03.12.2015

R 22

Regulament de organizare și funcționare a Serviciului social administrativ

03.12.2015

R 23

Regulament de organizare și funcționare a Direcției Economico-Financiare

26.05.2016

R 24

Regulament de organizare și funcționare a Arhivei

03.12.2015

R 25

Regulament de organizare și funcționare a Hotelului Akademos

24.02.2016

R 26

Regulament de organizare și funcționare al comisiilor permanente din senatul UAV

16.02.2017

R 27

Regulament de organizare si functionare al Comisiei de etică

15.09.2015

R 28

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu programe de studiu

13.10.2015

R 29

Regulament de organizare și funcționare al UAV

26.05.2016

R 30

Regulament de functionare a CEAC la nivel de universitate

03.12.2015

R 31

Regulament intern al UAV

16.02.2017

R 32

Regulament pentru înființarea și dezvoltarea de spinn off-uri bazate pe rezultate dezvoltate în cadrul UAV

27.07.2015

R 33

Regulament cadru de organizare și funcționare a facultății

20.07.2015

R 34

Regulament cadru de organizare și funcționare a departamentului

15.09.2015

R 35

Regulament cadru de funcționare a CEAC la nivel de facultăți

03.12.2015

R 36

Regulament de organizare și funcționare a Bibliotecii universitare "Cornelia Bodea"

24.02.2016

R 37

Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de Analiză și Gestiune Previzională a Solicitărilor Pieței Muncii

03.12.2015

R 38

Regulament de organizare, funcționare și ordine internă al căminului și al cantinei

13.10.2015

R 39

Regulament de organizare, exploatare și atribuire locuri de parcare

13.10.2015

R 40

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Teologie

15.09.2015

R 41

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Design

03.12.2015

R 42

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Educație Fizică și Sport

03.12.2015

R 43

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Inginerie

03.12.2015

R 44

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de inginerie alimentară, turism și protecția mediului

03.12.2015

R 45

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Științe Economice

03.12.2015

R 46

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Științe Exacte

03.12.2015

R 47

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de științe ale educației, psihologie și asistență socială

03.12.2015

R 48

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de științe umaniste și sociale

03.12.2015

R 49

Regulament privind evaluarea periodică a cadrelor didactice în UAV

24.02.2016

R 50

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Design, Comunicare Vizuală și Arte Aplicate

03.12.2015

R 51

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă

03.12.2015

R 52

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Automatică, Inginerie Industrială, Textile şi Transporturi

03.12.2015

R 53

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Știinţe Tehnice şi ale Naturii

03.12.2015

R 54

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială

03.12.2015

R 55

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Discipline Economice

03.12.2015

R 56

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Matematică-Informatică

03.12.2015

R 57

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Limbi Moderne şi Știinţe Socio-Umane

03.12.2015

R 58

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Discipline Teologice

03.12.2015

R 59

Regulament de organizare și funcționare al Centrului de limbi moderne (CLM) din cadrul UAV

26.05.2016

R 60

Regulament de alegere a studenților reprezentanți din UAV șiscrisoare de intenție

17.06.2015

R 61

Regulament de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial

24.02.2016

R 62

Regulament privind organizarea, desfășurarea și finalizarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și a programelor postuniversitare de perfecționare

20.01.2016

R 63

Regulament de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat din UAV

03.12.2015

R 64

Regulament de organizare și funcționare a casieriei

26.05.2016

R 65

Regulament de organizare și funcționare a Biroului resurse umane salarizare

26.05.2016

R 66

Regulament de organizare și funcționare al Institutului de cercetare-dezvoltare-inovare în științe tehnice și naturale al UAV

26.05.2016

R 67

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de asigurare și îmbunătățire a calității (DAIC)

26.05.2016

R 68

Regulament privind acordarea burselor pentru studenti - ciclurile de studii licenta si masterat, forma de invatamant cu frecventa 2016-2017

29.03.2017

R 69

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de comunicare și asigurare a transparenței (DCAT)

26.05.2016

R 72

Carta auditului public intern

25.07.2016

R 73

Regulament privind organizarea și funcționarea Compartimentului de comandă, gestionare, completare și eliberare acte de studii

16.02.2017 

 

R 74

Regulament privind acordarea titlurilor și disticțiilor onorifice la UAV

16.02.2017

R 75 

Regulament de finalizare a studiilor doctorale în domeniul teologie Promoția 2017

16.02.2017

R 76

Regulament privind recunoașterea perioadelor de studii efectuate în străinătate de către studenți, în cadrul mobilităților Erasmus+

15.09.2016

METODOLOGII

Cod

Denumire

Data intrării în vigoare

M 01

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență și master iulie-septembrie 2017

16.02.2017

 

M 02

Metodologie privind obţinerea atestatului de abilitare în cadrul UAV și Legea 319

28.05.2015

M 03

Metodologie proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de cercetare vacante în UAV

16.02.2017

M 04

Metodologie privind premierea rezultatelor cercetării din UAV

25.11.2016

M 05

Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere la UAV pentru mandatul 2016-2020 și Metodologia - cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior

17.06.2015

M 07

Metodologie privind menţinerea calităţii de cadru didactic titular după împlinirea vârstei de pensionare

25.07.2016

M 08

Metodologie privind selectarea cadrelor didactice asociate la UAV

25.07.2016

M 09

 

Metodologie și criteriile specifice pentru admitere la studii universitare de doctorat. Septembrie 2017

16.02.2017

 

PROCEDURI OPERAȚIONALE D.E.R.U.

Cod

Denumire

Data intrării

 în vigoare

PO 01 D.E.R.U.

ELABORAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

29.03.2016

PO 02 D.E.R.U.

CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

29.03.2016

PO 03 D.E.R.U.

ORGANIZAREA SI EFECTUAREA INVENTARIERII ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI  DE PASIV

29.03.2016

PO 04 D.E.R.U.

MODUL DE COMPLETARE A REGISTRULUI JURNAL

29.03.2016

PO 05 D.E.R.U.

COMPLETAREA REGISTRULUI INVENTAR

29.03.2016

PO 06 D.E.R.U.

COMPLETAREA REGISTRULUI CARTEA MARE

29.03.2016

PO 07 D.E.R.U.

ACORDAREA AVANSULUI SPRE DECONTARE PENTRU DEPLAS ĂRI EXTERNE

29.03.2016

PO 08 D.E.R.U.

DECONTAREA AVANSULUI DE CHELTUIELI PENTRU DEPLASĂRI EXTERNE

29.03.2016

PO 09 D.E.R.U.

DECONTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND DEPLASAREA INTERN Ă A PERSONALULUI ÎN INTERES DE SERVICIU

29.03.2016

PO 10 D.E.R.U.

ÎNCASAREA TAXELOR DE LA STUDENTI, MASTERANZI, DOCTORANZI

29.03.2016

PO 11 D.E.R.U.

PLATA BURSELOR ŞI AJUTOARELOR SOCIALE

29.03.2016

PO 12 D.E.R.U.

ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE ŞI CORPORALE

29.03.2016

PO 13 D.E.R.U.

COMPLETAREA REGISTRULUI DE CASĂ

29.03.2016

PO 14 D.E.R.U.

PLATA PRODUSELOR LIVRATE, LUCRĂRILOR EXECUTATE ŞI A SERVICIILOR PRESTATE DE CĂTRE TERŢI

29.03.2016

PO 15 D.E.R.U.

ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

29.03.2016

PO 16 D.E.R.U.

ACTIVITATEA DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  CASIERIEI

29.03.2016

PO 18 D.E.R.U.

INREGISTRAREA CONTABILA A ACTIVELOR CIRCULANTE - MATERIALE SI OBIECTIVE DE INVENTAR

29.03.2016

PO 19 D.E.R.U.

CONTABILITATEA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

29.03.2016

PO 20 D.E.R.U.

CONTABILITATE A SUMELOR PRIMITE DIN DONAŢII SAU SPONSORIZĂRII ŞI CHEL TUIREA LOR

29.03.2016

PO 21 D.E.R.U.

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

29.03.2016

PO 22 D.E.R.U.

EVIDENŢA FORMULARELOR CU REGIM INTERN DE NUMEROTARE ŞI INSERIERE

29.03.2016 

PO 23 D.E.R.U.

ÎNCASAREA ŞI RESTITUIREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

29.03.2016 

PO 24 D.E.R.U.

PĂSTRAREA ŞI ARHIVAREA DOCUMENTELOR FINANC IAR CONTABILE

29.03.2016 

PROCEDURI OPERAȚIONALE S.S.A.

Cod

Denumire

Data intrării

 în vigoare

PO 01 SSA

Procedură operațională privind efectuarea curățeniei și dezinfecției spațiilor de învățământ, cămine și cantine din cadrul UAV

12.12.2016

PO 02 SSA

Procedură operațională privind efectuarea serviciului de pază și protecție în spațiile de învățământ, cămin și cantină din cadrul UAV

12.12.2016

PO 03 SSA

Procedură operațională privind desfășurarea activității parcului auto din cadrul UAV

12.12.2016

PO 04 SSA

Procedură operațională privind primirea și eliberarea materialelor pentru consum și a obiectelor de inventar din magazia din cadrul UAV

12.12.2016

PO 05 SSA

Procedură operațională privind administrarea și gestionarea patrimoniului UAV

12.12.2016

PROCEDURI OPERAȚIONALE BUAV

Cod

Denumire

Data intrării

 în vigoare

PO 01 BUAV

Procedura operațională privind desfășurarea activității în cadrul Bibliotecii universitare ”Cornelia Bodea”

07.02.2017

PO 02 BUAV

Procedura operațională privind recepția publicațiilor în cadrul Bibliotecii universitare ”Cornelia Bodea”

07.02.2017

PO 03 BUAV

Procedura operațională privind evidența primară a publicațiilor în cadrul Bibliotecii universitare ”Cornelia Bodea”

07.02.2017

PO 04 BUAV

Procedura operațională privind evidența individuală a publicațiilor în cadrul Bibliotecii universitare ”Cornelia Bodea”

07.02.2017

PO 05 BUAV

Procedura operațională privind eliminarea publicațiilor în cadrul Bibliotecii universitare ”Cornelia Bodea”

07.02.2017

PO 06 BUAV

Procedura operațională privind verificarea colecțiilor (inventarierea) în cadrul Bibliotecii universitare ”Cornelia Bodea”

07.02.2017

PO 07 BUAV

Procedura operațională privind eliberarea de permise, vize, lichidări în cadrul Bibliotecii universitare ”Cornelia Bodea”

07.02.2017

PROCEDURI DE SISTEM

Cod

Denumire

Data intrării în vigoare

PS 01

Procedură de sistem privind elaborarea și codificarea procedurilor formalizate

27.06.2016

PS 03

Procedură de sistem privind delegarea competentelor si limitele responsabilitatilor delegate

21.03.2016

PROCEDURI OPERAȚIONALE

Cod

Denumire

Data intrării în vigoare

PO 01

Procedură operațională privind elaborarea și aprobarea planurilor de învățământ

23.05.2016

PO 02

Procedură operațională privind întocirea și verificarea statelor de funcțiuni

08.06.2015

PO 03

Procedură operațională privind întocmirea și semnarea contractelor de studii

22.06.2015

PO 04

Procedură operațională privind stabilirea drepturilor salariale

22.06.2015

PO 05

Procedura operationala privind avizarea trimiterii materialelor stiintifice de profil spre publicare precum si a participarii la manifestari stiintifice, culturale si sau sportive în tara si strainatate a personalului didactic si de cercetare din Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

27.06.2016

 

PO 06

Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant didactic auxiliar și nedidactic

20.07.2015

PO 07

Procedura operationala privind elaborarea lucrarilor de finalizare a studiilor universitare de licenta si master

14.02.2017

PO 08

Procedură operațională de urmărire și recuperare a debitelor restante

27.06.2016

PO 09

Procedură operațională de închiriere a spațiilor sau terenurilor temporar disponibile din patrimoniul UAV

01.02.2016

PO 10

Procedură operațională de evaluare a personalului didactic de predare, de cercetare și didactic auxiliar în vederea acordării gradației de merit

01.02.2016

PO 11

Procedură operațională privind desemnarea prorectorilor și prodecanilor

08.02.2016

PO 12

Procedură operațională privind selecția prin concurs publica decanilor facultăților din cadrul UAV

04.04.2016

 

PO 13

Procedura operationala pentru asigurarea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal de catre universitatea Aurel Vlaicu din Arad

18.07.2016

 

PO 14

Procedură operațională privind evaluarea internă a programelor de studii din Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

13.06.2016

PO 15

Procedură operaţională privind aprobarea deplasărilor în ţară sau străinatate ale personalului didactic si de cercetare  din Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

27.06.2016

PO 16

Procedura operationala privind elaborarea planurilor strategice si operationale in universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

18.07.2016

PO 17

Procedură operațională privind vânzarea de bunuri mobile și imobile din cadrul UAV

23.05.2016

PO 18

Procedură operaţională privind evaluarea colegială in Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

27.06.2016

PO 19

Procedură operaţională privind autoevaluarea cadrelor didactice din Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

27.06.2016

 

PO 20

Procedură operaţională privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi  in Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

27.06.2016

PO 21

Procedură operaţională privind evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament  in Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

27.06.2016

PO 22

Procedura Operationala privind evaluarea satisfactiei studentilor in universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

19.04.2017

PO 23

Procedură operaţională privind repartizarea candidatilor pe locuri bugetare si/sau taxa

25.07.2016

PO 24

Procedură operaţională privind alegerea disciplinelor optionale si facultative din planurile de invatamant

19.09.2016

PO 25

Procedură operaţională privind redistribuirea anuala a locurilor finantate de la bugetul de stat

19.09.2016

PO 28

Procedura operationala privind activitatile tehnice din cadrul secretariatelor facultatilor inmatricularea, intreruperea, reluarea studiilor, mobilitatea, reinmatricularea, exmatricularea

04.07.2016

PO 29

Procedură operaţională privind redactarea, evidenţa, circuitul , (manipularea) şi transportul documentelor

24.10.2016

PO 30

Procedură operaţională privind selectia studentilor care efectueaza mobilitati in cadrul programului Erasmus+

24.10.2016

PO 31

Procedură operaţională privind organizarea si derularea  mobilitatilor de studenti outgoing in cadrul programului Erasmus+

24.10.2016

PO 32

Procedură operaţională privind selectia personalului didactic si nedidactic care efectueaza mobilitati in cadrul programului Erasmus+

24.10.2016

PO 33

Procedură operaţională privind organizarea si derularea mobilitatilor de personal didactic si nedidactic in cadrul programului Erasmus+

24.10.2016

PO 34

Procedură operaţională privind derularea mobilitatilor de studenti incoming in cadrul programului Erasmus+

24.10.2016

PO 35

Procedură operaţională privind calcului si plata granturilor pentru studenti si personal care efectueaza mobilitati in cadrul programului Erasmus+

24.10.2016

PO 36

Procedură operaţională privind recunoasterea stagiilor efectuate in cadrul programului Erasmus+

01.02.2017

PO 37

Procedură operaţională privind recunoasterea excelentei in diverse domenii de activitate

01.11.2016

PO 38

Procedură operaţională privind acordarea burselor pentru studenti - ciclurile de studii licenta si de masterat, forma de invatamant cu frecventa 2016-2017

19.04.2017

FORMULARE

Cod proce

dura/descriere  

proces

Cod

 formular

Denumire formular

R 04

F.R.04.00

Referat privind scoaterea la concurs a postului

F.R.04.01

Cerere participare la concurs

F.R.04.02

Declarație incompatibilitate

R 05

F.R.05.01

Cerere de mobilitate

R 11

F.R.11.01

Cerere echivalare diplomă bacalaureat

R 12

F.R.12.01

Grila de echivalare a notelor

R 32

F.R.32.01

Contract de comodat

F.R.32.02

Contract de închiriere

F.R.32.03

Contract de utilizare

F.R.32.04

Contract de licență

R 39

F.R.39.01

Avertisment

R 49

F.R.49.01

Fișă de autoevaluare a activității științifice și didactice

F.R.49.02

Fișă de evaluare colegială

F.R.49.03

Chestionar de evaluare a activității didactice de către studenți

F.R.49.04

Fișă de evaluare a cadrelor didactice de către directorul de departament

R 60

F.R.60.01

Scrisoare de intenție

R 68

F.R.68.01

Comisia de burse pe universitate

F.R.68.02

Comisia de burse pe facultate

F.R.68.03

Cuantumul surselor şi sursele de finanţare

F.R.68.04

Modelul cererii pentru acordarea burselor de ajutor social

F.R.68.05

Declaraţie de venit

F.R.68.06

Verificare conformitate dosar bursă de ajutor social

F.R.68.07

Declaraţie privind obţinerea bursei de merit / studii

F.R.68.08

Verificare conformitate dosar bursă de ajutor social – caz medical

F.R.68.09

Procesul de acordare a burselor în cadrul UAV

M 01

F.M.01.01

Criterii admitere – Facultatea de Design

F.M.01.02

Criterii admitere – Facultatea de Educație Fizică și Sport

F.M.01.03

Criterii admitere – Facultatea de Inginerie

F.M.01.04

Criterii admitere – Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului

F.M.01.05

Criterii admitere – Facultatea de Științe Economice

F.M.01.06

Criterii admitere – Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

F.M.01.07

Criterii admitere – Facultatea de Științe Exacte

F.M.01.08

Criterii admitere – Facultatea de Științe Umaniste și Sociale

F.M.01.09

Criterii admitere – Facultatea de Teologie

F.M.01.10

Echivalarea diplomei de bacalaureat obținute în străinătate

F.M.01.11

Cerere pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obținute în străinătate

F.M.01.12

Recunoașterea studiilor cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale spațiului economic european și din Confederația Elvețiană pentru înscrierea la studii universitare de licență

F.M.01.13

Application for recognition of Studies for enrolment to undergraduate studies, 2017-2018 University year

F.M.01.14

Echivalarea studiilor universitare – licență pentru cetățenii români

F.M.01.15

Cerere echivalare/recunoaștere studii superioare efectuate în străinătate de cetățenii români

F.M.01.16

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de master/doctorat/DPPD

F.M.01.17

Application for recognition of studies for enrolment to master/Phd Studies, DPPD studies, 2017-2018 University year

F.M.01.18

Cerere de înscriere la studii universitare de licență

F.M.01.19

Cerere de înscriere la studii universitare de master

M 02

F.M.02.01

Cerere-tip pentru susţinerea tezei de abilitare

F.M.02.02

Componenţa comisiei pentru evaluarea tezei de abilitare

M 03

F.M.03.01

Standardele minimale pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante

F.M.03.02

Cerere înscriere pentru ocuparea postului

F.M.03.03

Documentele din dosarul de concurs

F.M.03.04

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale

F.M.03.05

Aviz privind legalitatea înscrierii la concurs

F.M.03.06

Referat evaluare

F.M.03.07

Referat analiză

F.M.03.08

Declarație privind situațiile de incompatibilitate

F.M.03.09

Raport de oportunitate

F.M.03.10

Raportul președintelui comisiei de concurs

F.M.03.11

Declarație incompatibilitate

F.M.03.12

Copertă dosar concurs

F.M.03.13

Opis dosar concurs

F.M.03.14

Decizie a Comisiei de concurs

M 04

F.M.04.01

Cerere-tip pentru premierea rezultatelor cercetării

F.M.04.02

Criterii pentru premierea rezultatelor cercetării

PO 01

F.PO.01.01

Plan de învățământ

F.PO.01.03

Codificarea disciplinelor din planurile de învățământ

PO 02

F.PO.02.01

Oferta discipline pentru normare / departament

F.PO.02.02

Stat de funcții și personal didactic / departament

F.PO.02.03

Stat de funcții și personal didactic cu nominalizar cadre didactice pe posturi vacante / departament

PO 03

F.PO.03.01

Contract de studii

PO 05

F.PO.05.01

Cerere tip pentru avizarea trimiterii materialelor științifice spre publicare

F.PO.05.02

Cerere tip pentru avizarea participării la manifestări științifice, culturale și/sau sportive în țară sau străinătate

F.PO.05.03

Declarație a coautorului pentru trimiterea unui material spre publicare/prezentare

F.PO.05.04

Declarație de confidențialitate a președintelui/membrilor Consiliului Științific al UAV

PO 06

F.PO.06.01

Cerere tip

F.PO.06.02

Declarație incompatibilitate

PO 07

F.PO.07.01

Coperta LFSU

F.PO.07.02

Pagina de gardă LFSU

F.PO.07.03

Cerere de înscriere la examenul de finalizare a studiilor universitate

F.PO.07.04

Referatul conducătorului LFSU

F.PO.07.05

Cuprinsul LFSU

F.PO.07.06

Reguli pentru listarea surselor bibliografice a LFSU

F.PO.07.07

Lista temelor propuse pentru LFSU

F.PO.07.08

Planul LFSU

F.PO.07.09

Tabel nominal Predare la arhivă a lucrărilor/proiectelor de licență/diplomă/disertație

F.PO.07.10

Cerere adresată Decanului

PO 08

F.PO.08.01

Notificare student

PO 10

F.PO.10.01

Cerere înscriere la concurs

F.PO.10.02

Fisă analitică de evaluare aactivității științifice și didactice pentru cadrele didactice

F.PO.10.03

Fisă de evaluare a personalului de cercetare

F.PO.10.04

Fisă de evaluare a performanțelor individuale ale personalului didactic auxiliar și ale personalului contractual

F.PO.10.05

Clasamentul candidaturilor personalului didactic de predare și de cercetare la nivel de facultate

F.PO.10.06

Clasamentul candidaturilor personalului didactic auxiliar

F.PO.10.07

Clasamentul candidaturilor personalului didactic de predare și de cercetare și a personalului didactic auxiliar la nivel de universitate

PO 14

F.PO.14.01

Cerere de evaluare internă

F.PO.14.02

Referat de propunere evaluatori

F.PO.14.03

Decizie de numire a comisiei de evaluare internă a Raportului de autoevaluare a programului de studiu

F.PO.14.04

Extras din procesul verbal al ședinței Consiliului facultății

F.PO.14.05

Raportul comisiei de evaluare internă a programelor de studii - licență

F.PO.14.06

Raportul comisiei de evaluare internă a programelor de studii - master

F.PO.14.07

Listă de neconformități

F.PO.14.08

Fișă de remediere neconformități

 PO 15

F.PO.15.01

Cerere tip pentru avizarea deplasărilor în țară sau străinătate în interes profesional

F.PO.15.02

Planificarea suplinirii/recuperării sarcinilor didactice pe perioada efectuării deplasării

F.PO.15.03

Planificarea suplinirii/recuperării sarcinilor de cercetare pe perioada efectuării deplasării

F.PO.15.04

Planificarea suplinirii/recuperării sarcinilor de conducere și/sau administrative pe perioada deplasării

 PO 18

F.PO.18.01

Fișa de evaluare colegială

F.PO.18.02

Raport de evaluare colegială

F.PO.18.03

Raport cumulativ asupra evaluării colegiale

F.PO.18.04

Raport sintetic asupra evaluării colegiale

 PO 19

F.PO.19.01

Fișa de autoevaluare a activității științifice și didactice

F.PO.19.02

Raport cumulativ asupra autoevaluării

F.PO.19.03

Raport sintetic asupra autoevaluării

 PO 20

F.PO.20.01

Chestionar de evaluare a activității didactice de către studenți

F.PO.20.02

Raport de evaluare de către studenți a cadrului didactic

F.PO.20.03

Raport cumulativ asupra evaluării activității didactice de către studenți

F.PO.20.04

Raport sintetic asupra evaluării activității didactice de către studenți

 

 PO 21

F.PO.21.01

Fișa de evaluare a cadrelor didactice de către directorul de departament

F.PO.21.02

Raport cumulativ asupra evaluării cadrelor didactice de către directorul de departament

F.PO.21.03

Raport sintetic asupra autoevaluării

PO 22

F.PO.22.01

Chestionar de evaluare a satisfacției studenților

F.PO.22.02

Raport sintetic asupra evaluării a satisfacției studenților

F.PO.22.03

Raport cumulativ asupra evaluării a satisfacției studenților

PO 28

F.PO.28.01

Model Decizie de înmatriculare

F.PO.28.02

Model Decizie de transfer în an superior

F.PO.28.03

Model Cerere de transfer în an superior

F.PO.28.04

Model Decizie de înmatriculare

F.PO.28.05

Model Cerere de transfer

F.PO.28.06

Model Decizie de transfer

F.PO.28.07

Model Cerere de întrerupere studii

F.PO.28.08

Model Decizie de întrerupere studii

F.PO.28.09

Model Cerere de reluare studii

F.PO.28.10

Model Decizie de reluare studii

F.PO.28.11

Model Cerere de reînscriere/reînmatriculare

F.PO.28.12

Model Decizie de reînmatriculare

F.PO.28.13

Model Cerere de prelungire școlarizare

F.PO.28.14

Model Decizie de prelungire școlarizare

F.PO.28.15

Model Cerere de exmatriculare

F.PO.28.16

Model Decizie de exmatriculare la cerere

F.PO.28.17

Model Decizie de exmatriculare

P

PO 36

 

F.PO.36.01

Document de recunoaștere academică - studiu

F.PO.36.02

Recunoașterea stagiului ERASMUS+ de studiu

F.PO.36.03

Document de recunoaștere academică - plasamentul face parte din curriculum

F.PO.36.04

Document de recunoaștere academică - plasamentul nu face parte din curriculum

F.PO.36.05

Recunoașterea stagiului ERASMUS+ de plasament

 PO 38

 

F.PO.38.01

Comisia de burse pe universitate

F.PO.38.02

Comisia de burse pe facultate

F.PO.38.03

Cuantumurile burselor și sursele de finanțare

F.PO.38.04

Model cerere pentru acordarea burselor de ajutor social

F.PO.38.05

Declarație de venit

F.PO.38.06

Verificare conformitate dosar bursă de ajutor social

F.PO.38.07

Declarație pentru obținerea bursei de merit

F.PO.38.08

Verificare conformitate dosar bursă de ajutor social - caz medical

F.PO.38.09

Procesul de acordare al burselor în UAV

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET