Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Legi

 1. OUG 92/2012 privind unele modificări ale Legii 1/2011 (publicată în M.Of. P.I, Nr.  864 din 19 decembrie 2012

 2. Legea educaţiei naţionale:  Legea 1 din 2011 completata pana la 18 feb 2015
 3. Legea nr230 2004 privind aprobarea OG 38 2004 privind cercetarea ştiinţifică
 4. Legea_nr206_2004_privind conduita în cercetare
 5. Legea nr 319 2003 Statutul personalului de cercetare
 6. Legea nr 324 2003 Legea cercetării

Hotărâri şi ordonanţe de guvern

 1. Extras din Hotărârea nr 376 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017.
 2. Extras din Hotararea nr. 402 din 2 iunie 2016 / Completare la HG 402/02.06.2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare de master, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017.
 3. Monitorul Oficial nr. 0569 din 10 August 2011 Actul nr. 789 din 03 August 2011
  Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii
 4. M. Of. nr. 0551 din 03 August 2011 Act nr. 681/29 Iunie 2011: Hotărâre privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
 5. Ordonanţa nr.6 din 26 ian. 2011 privind modificarea OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 6. Hotărârea nr 217 din 28 februarie 2007
 7. Hotărârea nr 475 din 23 mai 2007
 8. Hotărârea nr 551 din 6 iunie 2007
 9. Hotărârea nr525 2004 avansuri fonduri publice
 10. Hotărârea nr1264 2004 Centrul de Management Proiecte
 11. Hotărârea nr1265 2004 norme metodologice PNCDI
 12. Hotărârea nr1266 2004 norme metodologice proiecte planuri
 13. Hotărârea nr. 567/18.05.1990 privind înfiinţarea Institutului de învăţământ superior din Arad
 14. HG 143 din 2013 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008—2009, 2009—2010, 2010—2011 
 15. Ordonanţa nr 42 din 26 august 2015
 16. Hotărârea nr. 728/05.10.2016 privind aprobarea continutului si formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolventilor ciclului II - studii universitare de masterat si absolventilor ciclului I si II de studii universitare oferite comasat.

Ordine ale ministrului de la ministerul de resort

 1. Anexe la OMECTS 6560/20.12.2012 privind standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor din didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare (publicate în M.Of. partea I, nr. 890bis din 27.12.2012: Anexa 1-Comisia de Matematică: pag3; Anexa 2 - Comisia de Informatică: pag4, pag5, pag6;
 2. OMECTS nr. 5644 din 5 septembrie 2012 - CNATDCU
 3. Anexe la OM nr. 5703/2011 privind implementarea Cadrului national al calificarilor din inv. sup (MOf880bis)
 4. M.O. nr. 755 (Ordinul 5691/27.10.2011 – OMECTS privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a CNATDCU în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii – tip pentru susţinerea tezei de abilitare)
 5. M.O. 617 bis din 31.08.2011/ Anexe-ordin-studii-universitare-de-masterat acreditate de ARACIS
 6. M.O. Nr. 637/ 06.septembrie 2011 (clasificarea universităţilor + cifre de şcolarizare la master şi doctorat)
 7. Ordin nr. 4062/2011 privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 303, din 3 mai 2011.-  Metodologia internă a Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad
 8. Ordin privind utilizarea cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior/MOf_OM_CNCIS_4430_29iunie2009
 9. Ordin nr._5356_2009 privind masteratele înfiinţate prin Hotărâri ale senatelor universitare
 10. Ordin nr._4969_2008 privind înfiinţarea IOSUD-ului în domeniul Filologie
 11. Ordin nr3893 2004 echivalare grade de cercetare
 12. Ordin de Ministru nr. 4894/ 22.03.1991 privind schimbarea denumirii în Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
 13. OMEN 5734 din 24 decembrie 2013 privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2014-2015
 14. OMEN 183 din 16 aprilie 2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a exmenelor de licență/diplomă și disertație
 15. OMEN 607 din 23 iulie 2014 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de sutdii care vor fi eliberate absovenților ciclului I - studii unviersitare de licență 
 16. OMEN 4554 din 10 septembrie 2014 privind aprobarea modelului diplomei de conversie profesională, al suplimetului la diplomă si al certificatului de acordare a definitivării în învățământ
 17. OMEN 657 din 24 noiembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior
 18. OMECTS 3223 din 2012  privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate
 19. OMEN 651 din 2014 privind aprobarea Metodologiei privint moblitatea academică a studenților 
 20. OMEN 5037 din 2013 privind corespondenţa între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat şi domeniile de doctorat
 21. OMECTS 5703 din 18.10.2011 privind implementarea Cadrului naţional al calificărilor din invăţământul superior
 22. OMECS 5204 din 22.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificarilor din învăţământul superior in Registrul Naţional al Calificarilor din învăţământul Superior (RNCIS)
 23. OMECS 3165 din 04 febr 2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
 24. OMECS 3179 din 5 febr 2015 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licentă/diplomă şi disertaţie 
 25. OMECS nr 5125 din 1 septembrie 2015 privind aprobarea de noi domenii in cadrul Şcolilor doctorale organizate în institutiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat
 26. OMECS 5269 din 21 septembrie 2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din strainatate
 27. OMECS 5272 din 22 septembrie 2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atesta finalizarea studiilor 
 28. OMECS 3107 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobarea Motodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, master si de doctorat pentru anul universitar 20016-2017
 29. OMECS 3098 din 27 ianuarie 2016 privind abrobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie
 30. OMENCS 482 din 24 martie 2016 privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare şi  funcţionare  al  Consiliului  Naţional  de  Atestare  a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 31. OMENCS 3775 din 16 Mai 2016 privind aprobarea Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în instituţiile de Învăţământ superior de stat acreditate
 32. OMENCS 3855 din 26 Mai 2016 privind aprobarea Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor striini in unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, in anul şcolar/universitar 2016-2017
 33. OMENCS 5415 din 4 octombrie 2016 pentru aprobarea Procedurii privind recunoasterea programelor de formare psihopedagogica finalizate in statele membre ale Uniunii Europene, in statele semnatare ale acordului privind Spatiul Economic European sau in Confederatia Elvetiana, in vederea continuarii studiilor sau desfasurarii activitati didactice in Romania

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET