Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

| REGULAMENTE | METODOLOGII | PROCEDURI | FORMULARE |  

FORMULARE

Cod 

regulament/ metodologie / procedură

Cod

 formular

Denumire formular

R 04

F.R.04.00

Referat privind scoaterea la concurs a postului

F.R.04.01

Cerere participare la concurs

F.R.04.02

Declarație incompatibilitate

R 05

F.R.05.01

Cerere de mobilitate

 

 

 

R 11

F.R.11.01

Cerere echivalare diplomă bacalaureat

R 12

F.R.12.01

Grila de echivalare a notelor

R 32

F.R.32.01

Contract de comodat

F.R.32.02

Contract de închiriere

F.R.32.03

Contract de utilizare

F.R.32.04

Contract de licență

R 39

F.R.39.01

Avertisment

R 60

F.R.60.01

Scrisoare de intenție

R 68

F.R.68.01

Comisia de burse pe universitate

F.R.68.02

Comisia de burse pe facultate

F.R.68.03

Cuantumul surselor şi sursele de finanţare

F.R.68.04

Modelul cererii pentru acordarea burselor de ajutor social

F.R.68.05

Declaraţie de venit

F.R.68.06

Verificare conformitate dosar bursă de ajutor social

F.R.68.07

Declarație privind obținerea bursei de performanță/merit

F.R.68.08

Verificare conformitate dosar bursă de ajutor social – caz medical

F.R.68.09

Procesul de acordare a burselor în cadrul UAV

R 76

F.R.76.01

Grila de echivalare a notelor

R 77

F.R.77.01

Fișă de evaluare a performanțelor individuale (personal cu funcții de conducere)

F.R.77.02

Fișă de evaluare a performanțelor individuale (personal cu funcții de execuție) 

M 01

F.M.01.01

Criterii admitere – Facultatea de Design

F.M.01.02

Criterii admitere – Facultatea de Educație Fizică și Sport

F.M.01.03

Criterii admitere – Facultatea de Inginerie

F.M.01.04

Criterii admitere – Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului

F.M.01.05

Criterii admitere – Facultatea de Științe Economice

F.M.01.06

Criterii admitere – Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

F.M.01.07

Criterii admitere – Facultatea de Științe Exacte

F.M.01.08

Criterii admitere – Facultatea de Științe Umaniste și Sociale

 

F.M.01.09

Criterii admitere – Facultatea de Teologie

 

 

F.M.01.10

Echivalarea diplomei de bacalaureat obținute în străinătate

F.M.01.11

Cerere pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obținute în străinătate

F.M.01.12

Recunoașterea studiilor cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale spațiului economic european și din Confederația Elvețiană pentru înscrierea la studii universitare de licență

F.M.01.13

Application for recognition of Studies for enrolment to undergraduate studies, 2017-2018 University year

F.M.01.14

Echivalarea studiilor universitare – licență pentru cetățenii români

F.M.01.15

Cerere echivalare/recunoaștere studii superioare efectuate în străinătate de cetățenii români

F.M.01.16

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de master/doctorat/DPPD

F.M.01.17

Application for recognition of studies for enrolment to master/Phd Studies, DPPD studies, 2017-2018 University year

F.M.01.18

Cerere de înscriere la studii universitare de licență

F.M.01.19

Cerere de înscriere la studii universitare de master

M 02

F.M.02.01

Cerere-tip pentru susţinerea tezei de abilitare

F.M.02.02

Componenţa comisiei pentru evaluarea tezei de abilitare

M 03

F.M.03.01

Standardele minimale pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante

F.M.03.02

Cerere înscriere pentru ocuparea postului

F.M.03.03

Documentele din dosarul de concurs

F.M.03.04

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale

F.M.03.05

Aviz privind legalitatea înscrierii la concurs

F.M.03.06

Referat evaluare

F.M.03.07

Referat analiză

F.M.03.08

Declarație privind situațiile de incompatibilitate

F.M.03.09

Raport de oportunitate

F.M.03.10

Raportul președintelui comisiei de concurs

F.M.03.11

Declarație incompatibilitate

F.M.03.12

Copertă dosar concurs

F.M.03.13

Opis dosar concurs

F.M.03.14

Decizie a Comisiei de concurs

M 04

F.M.04.01

Cerere-tip pentru premierea rezultatelor cercetării

F.M.04.02

Criterii pentru premierea rezultatelor cercetării

  PS.02

F.PS.02.01

 Nomenclatorul arhivistic al UAV

F.PS.02.02

Pagina de gardă

F.PS.02.03

Inventar de documente pentru arhivare

F.PS.02.04

Proces-verbal de predare-preluare

F.PS.02.05

Registru de evidenţă intrări-ieşiri documente în/din arhivă

F.PS.02.06

Proces-verbal al Comisiei de selecţionare

F.PS.02.07

Cererea specifică solicitare document arhivat

F.PS.02.08

Registru de depozit

F.PS.02.09

Fisă de control

 

 

PS. 04

F.PS.04.01

Diagrama de proces

F.PS.04.02

Evaluarea probabilităţii de apariţie şi a impactului

F.PS.04.03

Tabel obiective specifice

F.PS.04.04

Formular Alertă risc

F.PS.04.05

Model Proces-verbal al şedinţei de analiză a riscurilor

F.PS.04.06

Model Fişa de urmărire a riscului

F.PS.04.07

Model Planul pentru implementarea măsurilor de control

F.PS.04.08

Registrul riscurilor

PO 01

F.PO.01.01

Plan de învățământ

F.PO.01.03

Codificarea disciplinelor din planurile de învățământ

PO 02

F.PO.02.01

Oferta discipline pentru normare / departament

F.PO.02.02

Stat de funcții și personal didactic / departament

F.PO.02.03

Stat de funcții și personal didactic cu nominalizar cadre didactice pe posturi vacante / departament

PO 03

F.PO.03.01

Contract de studii

PO 05

F.PO.05.01

Cerere tip pentru avizarea trimiterii materialelor științifice spre publicare

F.PO.05.02

Cerere tip pentru avizarea participării la manifestări științifice, culturale și/sau sportive în țară sau străinătate

F.PO.05.03

Declarație a coautorului pentru trimiterea unui material spre publicare/prezentare

F.PO.05.04

Declarație de confidențialitate a președintelui/membrilor Consiliului Științific al UAV

PO 06

F.PO.06.01

Cerere tip

F.PO.06.02

Declarație incompatibilitate

PO 07

F.PO.07.01

Coperta LFSU

F.PO.07.02

Pagina de gardă LFSU

F.PO.07.03

Cerere de înscriere la examenul de finalizare a studiilor universitate

F.PO.07.04

Referatul conducătorului LFSU

F.PO.07.05

Cuprinsul LFSU

F.PO.07.06

Reguli pentru listarea surselor bibliografice a LFSU

F.PO.07.07

Lista temelor propuse pentru LFSU

F.PO.07.08

Planul LFSU

F.PO.07.09

Tabel nominal Predare la arhivă a lucrărilor/proiectelor de licență/diplomă/disertație

F.PO.07.10

Cerere adresată Decanului

PO 08

F.PO.08.01

Notificare student

PO 10

F.PO.10.01

Cerere înscriere la concurs

F.PO.10.02

Fisă analitică de evaluare aactivității științifice și didactice pentru cadrele didactice

F.PO.10.03

Fisă de evaluare a personalului de cercetare

F.PO.10.04

Fisă de evaluare a performanțelor individuale ale personalului didactic auxiliar și ale personalului contractual

F.PO.10.05

Clasamentul candidaturilor personalului didactic de predare și de cercetare la nivel de facultate

F.PO.10.06

Clasamentul candidaturilor personalului didactic auxiliar

F.PO.10.07

Clasamentul candidaturilor personalului didactic de predare și de cercetare și a personalului didactic auxiliar la nivel de universitate

 PO 13

F.PO.13.01

 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

PO 14

F.PO.14.01

Cerere de evaluare internă

F.PO.14.02

Referat de propunere evaluatori

F.PO.14.03

Decizie de numire a comisiei de evaluare internă a Raportului de autoevaluare a programului de studiu

F.PO.14.04

Extras din procesul verbal al ședinței Consiliului facultății

F.PO.14.05

Raportul comisiei de evaluare internă a programelor de studii - licență

F.PO.14.06

Raportul comisiei de evaluare internă a programelor de studii - master

F.PO.14.07

Listă de neconformități

F.PO.14.08

Fișă de remediere neconformități

 PO 15

F.PO.15.01

Cerere tip pentru avizarea deplasărilor în țară sau străinătate în interes profesional

F.PO.15.02

Planificarea suplinirii/recuperării sarcinilor didactice pe perioada efectuării deplasării

F.PO.15.03

Planificarea suplinirii/recuperării sarcinilor de cercetare pe perioada efectuării deplasării

F.PO.15.04

Planificarea suplinirii/recuperării sarcinilor de conducere și/sau administrative pe perioada deplasării

 PO 18

F.PO.18.01

Fișa de evaluare colegială

F.PO.18.02

Raport de evaluare colegială

F.PO.18.03

Raport cumulativ asupra evaluării colegiale

F.PO.18.04

Raport sintetic asupra evaluării colegiale

 PO 19

F.PO.19.01

Fișa de autoevaluare a activității științifice și didactice

F.PO.19.02

Raport cumulativ asupra autoevaluării

F.PO.19.03

Raport sintetic asupra autoevaluării

 PO 20

F.PO.20.01

Chestionar de evaluare a activității didactice de către studenți

F.PO.20.02

Raport de evaluare de către studenți a cadrului didactic

F.PO.20.03

Raport cumulativ asupra evaluării activității didactice de către studenți

F.PO.20.04

Raport sintetic asupra evaluării activității didactice de către studenți

 PO 21

F.PO.21.01

Fișa de evaluare a cadrelor didactice de către directorul de departament

F.PO.21.02

Raport cumulativ asupra evaluării cadrelor didactice de către directorul de departament

F.PO.21.03

Raport sintetic asupra autoevaluării

PO 22

F.PO.22.01

Chestionar de evaluare a satisfacției studenților

F.PO.22.02

Raport sintetic asupra evaluării a satisfacției studenților

F.PO.22.03

Raport cumulativ asupra evaluării a satisfacției studenților

PO 26

F.PO.26.01

Model cerere eliberare diplomă

F.PO.26.02

Model cerere eliberare diplomă fiu/fiică

F.PO.26.03

Cerere pentru vizarea actelor de studii emise de instituțiile de învățământ superior din România

F.PO.26.04

Autentificare acte studii

F.PO.26.05

 Fișă ALUMNI

PO 28

F.PO.28.01

Model Decizie de înmatriculare

F.PO.28.02

Model Decizie de transfer în an superior

F.PO.28.03

Model Cerere de transfer în an superior

F.PO.28.04

Model Decizie de înmatriculare

F.PO.28.05

Model Cerere de transfer

F.PO.28.06

Model Decizie de transfer

F.PO.28.07

Model Cerere de întrerupere studii

F.PO.28.08

Model Decizie de întrerupere studii

F.PO.28.09

Model Cerere de reluare studii

F.PO.28.10

Model Decizie de reluare studii

F.PO.28.11

Model Cerere de reînscriere/reînmatriculare

F.PO.28.12

Model Decizie de reînmatriculare

F.PO.28.13

Model Cerere de prelungire școlarizare

F.PO.28.14

Model Decizie de prelungire școlarizare

F.PO.28.15

Model Cerere de exmatriculare

F.PO.28.16

Model Decizie de exmatriculare la cerere

F.PO.28.17

Model Decizie de exmatriculare

PO 30

F.PO.30.01

Declarație de evitare a conflictului de interese

F.PO.30.02

Formular de aplicare ERASMUS+

F.PO.30.03

Fișă de evaluare pentru mobilități de studiu ERASMUS+

F.PO.30.04

Proces verbal de selecție 

PO 31

F.PO.31.01

Learning Agreement Student Mobility for Studies

F.PO.31.02

Learning Agreement Student Mobility for Studies

F.PO.31.03

Learning Agreement Student Mobility for Traineeships

F.PO.31.04

Model Contract financiar

F.PO.31.05

Model Deviz de cheltuieli

F.PO.31.06

ERASMUS+ Student Mobility Certificate of stay

F.PO.31.07

Application for Extension of ERASMUS study period

PO 32

F.PO.32.01

Criterii de evaluare

F.PO.32.02

Proces verbal de selecție

F.PO.32.03

Declarație de evitare a conflictului de interese  

PO 33

F.PO.33.01

Mobility Agreement Staff Mobility For Training

F.PO.33.02

Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching

F.PO.33.03

Model Contract financiar 

F.PO.33.04

 Deviz de cheltuieli

PO 34

F.PO.34.01

Student application form ERASMUS+

F.PO.34.02

Learning Agreement Student Mobility for Studies

F.PO.34.03

Learning Agreement Student Mobility for Traineeships

F.PO.34.04

Student accomodation form

F.PO.34.05

Letter of acceptance

F.PO.34.06

 Certificate of Attendance

PO 36

 

F.PO.36.01

Document de recunoaștere academică - studiu

F.PO.36.02

Recunoașterea stagiului ERASMUS+ de studiu

F.PO.36.03

Document de recunoaștere academică - plasamentul face parte din curriculum

F.PO.36.04

Document de recunoaștere academică - plasamentul nu face parte din curriculum

F.PO.36.05

Recunoașterea stagiului ERASMUS+ de plasament

 PO 38

 

F.PO.38.01

Comisia de burse pe universitate

F.PO.38.02

Comisia de burse pe facultate

F.PO.38.03

Cuantumurile burselor și sursele de finanțare

F.PO.38.04

Model cerere pentru acordarea burselor de ajutor social

F.PO.38.05

Declarație de venit

F.PO.38.06

Verificare conformitate dosar bursă de ajutor social

F.PO.38.07

Declarație pentru obținerea bursei de merit

F.PO.38.08

Verificare conformitate dosar bursă de ajutor social - caz medical

F.PO.38.09

Procesul de acordare al burselor în UAV

 PO 41

F.PO.41.01

Lista instituțiilor de învățământ superior care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române

F.PO.41.02

Lista diplomelor de finalizare a studiilor preuniversitare care permit accesul la studii universitare în România

F.PO.41.03

Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii

 PO 43

F. PO. 43.01

Model cerere pentru acordarea bursei speciale

 PO 46

F.PO.46.01

Declarație de avere

F.PO.46.02

Declarație de interese

 PO 48

F.PO.48.01

Model Registru intrări-ieșiri

F.PO.48.02

Model Condică de distribuire a corespondenței

F.PO.48.03

Model Condică de distribuire facturi către Biroul Achiziții-Investiții

F.PO.48.04

Model Condică borderou de corespondență - Poșta Militară

PO.06-SSA

F.PO.06-SSA.01

Model cerere de cazare

F.PO.06-SSA.02

Model Contract de închiriere

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET