Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

 Misiunea. Prezentare sintetică

            Misiunea Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport este asigurarea calităţii sistemului de pregătire iniţială şi de formare continuă a personalului didactic din instituţii de învăţământ,  în concordanţă cu politicile educaţionale în domeniu, cu cerinţele pieţei muncii şi cu evoluţiile disciplinelor teoretice şi practice specifice, promovând o abordare interdisciplinară şi cu preocupări ferme spre cercetarea ştiinţifică şi aplicativă, dar şi spre creaţia din domeniul educaţiei fizice şi sportului.

Facultatea de Educaţie fizică şi Sport din Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, asigură calificarea în specializarea:

- Educaţie fizică şi sportivă (Sistem Bologna - nivelul I – 180 de credite, durata şcolarizării 3 ani), pentru studii universitare de licenţă;

- Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare (Sistem Bologna - nivelul II – 120 de credite, durata şcolarizării 2 ani), pentru studii universitare de masterat.

În anul 2011, programul de studii universitare de licenţă Educaţie fizică şi sportivă a fost acreditat de către ARACIS, acreditarea fiind confirmată  prin HG 966 din 29 septembrie 2011 publicată în Monitorul  Oficial  al României Partea I nr. 697 din 01 octombrie 2011.

În anul 2014, programul de studii universitare de masterat Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare, a fost acreditat de către ARACIS, acreditarea fiind confirmată prin HG 582 din 16 iulie 2014 publicată în Monitorul  Oficial  al României Partea I nr. 538 din 21.07.2014.

Asemenea altor institute de învăţământ superior din ţara noastră şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi-a propus câteva direcţii de acţiune, care sunt în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cât şi cu imperativele cuprinse în metodologia de evaluare, cu standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Obiectivele Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport

- Perfecţionarea prestaţiilor academice ale cadrelor didactice, afirmată prin calitatea actului educaţional şi prin rezultatele în învăţare ale studenţilor din ciclul de licenţă;

- Dezvoltarea continuă a calităţii contribuţiei cadrelor didactice în cercetarea ştiinţifică şi aplicativă;

- Dezvoltarea, în cadrul facultăţii, a unui management al calităţii şi a unei culturi organizaţionale în concordanţă cu politicile educaţionale ale UAV, ARACIS şi MEN precum şi cu tendinţele naţionale şi europene;

- Profesionalizarea viitorilor specialişti, adică a absolvenţilor noştri, care vor activa în diferite instituţii şi unităţi de profil, învăţământ, administraţie, prin înzestrarea lor cu competenţe în domeniile comunicării interpersonale, al utilizării tehnologiei informaţionale şi al învăţării pe tot parcursul vieţii;

- Asigurarea unei calităţi crescânde a ofertelor de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar (prin dezvoltare profesională - grade didactice - şi perfecţionare periodică) prin programe şi module flexibile;

- Dezvoltarea cooperării facultăţii cu celelalte entităţi, legal constituite, din UAV în plan transversal, îndeosebi cu facultăţile  de ştiinţe umaniste şi sociale, inginerie, ştiinţe exacte, departamentul pentru pregătirea didactică;

- Dezvoltarea parteneriatelor facultăţii cu alte instituţii specializate din ţară şi din străinătate în domeniul cercetării ştiinţifice şi al practicii didactice;

- Înfiinţarea programului de studii masterale şi doctorale.

Competenţe ale absolventului programului de studii

Misiunea programului de studii universitare de licenţă Educaţie Fizică şi Sportivă este  de pregătire a specialiştilor în domeniul Educaţie Fizică şi Sport cu următoarele competenţe :

Competenţe generale:

             - capacitatea de a opera cu noţiuni generale despre om, motricitate, valori morale şi culturale ce aparţin educaţiei fizice şi sportive;

             - capacitatea de a folosi limbajul verbal şi nonverbal în scop educativ, de comunicare, de compensare şi relaxare;

             - capacitatea de a aplica tehnologia informaţiei şi a comunicării în activităţile de elaborare documente, lucrări de specialitate şi instruire asistată;

             - capacitatea de a lucra în echipă şi a distinge partenerii sociali pentru asigurarea creşterii şi dezvoltării corecte şi integrării sociale a tinerei generaţii.

Competenţe specifice:

            - capacitatea de a descrie, explica şi demonstra elementele folosite în Educaţia Fizică şi Sportivă, componente ale programelor de întreţinere şi condiţie fizică, de timp liber, refacere şi relaxare, aplicabile persoanelor sănătoase/cu cerinţe educaţionale speciale;

           -  capacitatea de a crea exerciţii şi programe  care să corespundă idealurilor Educaţiei Fizice, a Educaţiei Sportive şi abilitatea de a le aplica în medii naturale diferite pentru diferite categorii de vârstă, în vederea obţinerii/menţinerii condiţiei fizice/sănătăţii, dezvoltării repertoriului motric;

           - capacitatea de a demonstra exerciţii şi a aplica metode, tehnici şi procedee specifice de predare- învăţare şi comunicare corporală expresivă;

           - abilitatea de a evalua şi valorifica efectele educaţiei fizice şi sportive asupra diferitelor categorii de vârstă şi grupe socio-profesionale.

Inserţii profesionale ale absolvenţilor programului de studii

Locuri de muncă posibile pentru absolvenţii programului de studii Educaţie Fizică şi Sportivă:

- administrator baze sportive/centre sănătate/odihnă/refacere

- asistent de cercetare în educaţie fizică şi sportivă

- cercetător în educaţie fizică şi sportivă

- organizator în psihopedagogie specială

- organizator activităţi agrement

- conducător de organizaţii umanitare şi asimilaţi pentru obţinerea/menţinerea sănătăţii

- conducător tabere de vacanţă pe diferite nivele şi grupuri sociale

- consultant integrare/reintegrare socială prin activităţi fizice şi sportive

- îndrumător orientare şcolară

- consultant în managementul activităţilor fizice şi de timp liber

- corespondent de presă sportivă

- corespondent radio emisiuni sportive/educative privind mişcarea şi sportul în scop de agrement

- comentator sportiv radio/televiziune

- consultant probleme activităţi fizice/sportive

- profesor educaţie fizică învăţământul primar, gimnazial

- documentarist (probleme de activităţi fizice/activităţi fizice adaptate/sport în scop de agrement)

- redactor sportiv

- coordonator activitate motrică/sportivă  în penitenciare/centre de reeducare sau sociale

- organizator/conducător activitate turism/grup turistic

- consultant organizare standuri târguri şi expoziţii (probleme de activităţi fizice/activităţi fizice adaptate/sport în scop de agrement)

- prezentator expoziţii materiale pentru sport şi timp liber

- referent de specialitate la firme, corporaţii, asociaţii, fundaţii etc.

Facultatea Educaţie Fizică şi Sport îşi desfăşoară activitatea într-o clădire nouă, modernă, respectiv complexul M, având o modernă sală de sport cu peste 600 de locuri în tribună.

Studenţii  Facultăţii  beneficiază  de  Biblioteca  Centrală  Universitară  ,,Cornelia Bodea”,  cu  un  fond  de  carte  de  peste  100.000  volume  şi  dotată  cu  o  sală  de  lectură  cu  40 locuri. Totodată, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport dispune de bibliotecă virtuală cu un fond  de  carte  propriu, cu  volume şi studii de specialitate.  De  asemenea,  studenţii  au  acces  la  Biblioteca  judeţeană    ,,A. D. Xenopol” ,  care  dispune  de  peste  400.000  volume.

   În cadrul facultăţii fiinţează din anul 2010 Centrul de Cercetare pentru Activităţi Fizice. Domeniul de cercetare: Şiinţa sportului, cu următoarele subdomenii: educaţie fizică şcolară şi universitară, sportul de performanţă, echipamente/instalaţii şi materiale sportive, psihologie sportivă.        

  Director C.C.A.F. : Asist. univ. drd. Viorel Petru Ardelean

                                e-mail: viorelpetruardelean@yahoo.com

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET